Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 996209
datum
12-11-1999

onderwerp
Kamervraag Stellingwerf inzake Biosafetyprotocol (TRC 1999/3339) doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Namens de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij deed u ons met uw bovenvermelde brief de vraag toekomen van de RPF-fractie inzake de onderhandelingen over het Biosafetyprotocol.

Deze onderhandelingen vinden plaats in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. De verdere ontwikkeling en uitvoering van dit verdrag is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministeries van LNV, VROM, BuZa/OS, V&W, OCW en EZ. Het voortouw voor het onderdeel biosafety, inclusief de onderhandelingen over genoemd protocol, ligt daarbinnen bij het Ministerie van VROM.

Op 5 oktober jl. is door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de geannoteerde agenda van de Milieuraad van de EU van 12 oktober aangeboden (bijgevoegd). Onder agendapunt 8 treft u de voortgangsrapportage aan inzake de onderhandelingen over het Biosafetyprotocol. Deze rapportage geeft de inzet van Nederland weer en geeft als zodanig tevens het antwoord op voornoemde vraag vanuit de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up

datum
12-11-1999

kenmerk
DN. 996209

bijlage

Geannoteerde agenda Milieu Raad d.d. 12 oktober 1999

De (voorlopige) agenda ziet er als volgt uit:
1. Aanneming van de agenda
2. A-punten
3. Beschikking houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen
4. Raadsconclusies inzake de onderhandelingen met JAMA en KAMA inzake reductie van CO2 emissies door personenauto's 5. Raadsconclusies inzake duurzame ontwikkeling en externe integratie.
6. Raadsconclusies inzake de EU Klimaatstrategie 7. Richtlijn inzake grenswaarden voor CO en benzeen 8. Voortgangsrapportage inzake de onderhandelingen over een Bioveiligheidsprotocol
9. Richtijn inzake nationale emissieplafonds
9b. Richtlijn inzake ozon

(...)

Ad 8. Voortgangsrapportage inzake de onderhandelingen over een Bioveiligheidsprotocol

Het Voorzitterschap zal ten aanzien van de onderhandelingen inzake het Biosafety Protocol rapporteren over de huidige stand van zaken en de verdere procedures.

Van 14 t/m 19 februari 1999 heeft in Cartagena, Colombia, de zesde en laatste onderhandelingsronde van de open ended Working Group on Biosafety (BSWG) plaatsgevonden. De BSWG is in 1995 door de Conferentie van Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag ingesteld met als opdracht in drie jaar een Biosafety Protocol voor te bereiden inzake grensoverschrijdend verkeer van 'Living Modified Organisms' (LMOs ofwel GGO's).

Tijdens de laatste onderhandelingen in Cartagena kon echter geen overeenstemming worden bereikt. Het belangrijkste knelpunt bleek te zijn de vraag of en hoe 'commodities' (bulkgoederen voor verwerking zoals graan) onder het protocol moeten worden meegenomen. Kort gezegd kwam het er op neer dat een groep van commodities producerende landen (Canada, VS, Argentinië, Chili, Uruguay en Australië) verzameld in de zogeheten "Miami groep" commodities niet onder het protocol wilde laten vallen, dit in sterke tegenstelling tot de meeste ontwikkelingslanden vertegenwoordigd in de zgn. "Like-minded groep". De EU was en is van mening dat commodities wel onder het protocol dienen te vallen en heeft in Cartagena compromisvoorstellen gedaan over de wijze waarop dat zou kunnen. Die voorstellen waren aanvaardbaar voor alle andere onderhandelingsgroepen met uitzondering van de Miami groep. Een ander belangrijk knelpunt in Cartagena was de zogeheten "savings clause" ofwel een bepaling waaruit zou blijken dat het Biosafety Protocol ondergeschikt zou zijn aan de WTO. De EU heeft zich hiertegen van meet af aan tegen verzet, omdat zij van mening is dat er geen hiërarchische relatie is tussen milieuverdragen en andere verdragen.

Tijdens de Milieu Raad van juni 1999 zijn over de verdere onderhandelingen inzake een Bioveiligheidsprotocol Raadsconclusies aanvaard. In de Raadsconclusies wordt het belang van succesvolle afronding van de onderhandelingen benadrukt. De laatste onderhandelingsronde zou ruimschoots voor de volgende Conference of Parties bij het Biodiversiteitsverdrag (mei 2000) plaats moeten hebben.

Van 15 - 19 september jl heeft in Wenen een 'Informele consultatie' van partijen plaatsgevonden waarin onder leiding van de milieuminister van Colombia op informele basis is onderzocht of op de bovengenoemde 'core issues' voldoende beweegruimte bij partijen is om de formele onderhandelingen te hervatten. In deze consultatie is gebleken dat er bij alle partijen de politieke wil aanwezig is om het Protocol tot stand te brengen en dat er mogelijkheden zijn om voor alle partijen aanvaardbare compromisvoorstellen te formuleren voor de 'core issues'. Tegen deze achtergrond is besloten dat de formele onderhandelingen zullen worden hervat van 20 tot 28 januari 2000. Tijdens de informele consultatie is overigens ook gebleken dat de hervatting van de onderhandelingen zeker geen eenvoudige zaak zal zijn, want naast het bereiken van overeenstemming over een aanvaardbare tekst voor de 'core issues', zal voorts overeenstemming moeten worden bereikt over een aantal andere belangrijke onderwerpen (zoals de opname in het Protocol van de Voorzorgsbenadering) en een aantal technische punten.

De inzet van Nederland in de EU zal zijn om actief bij te dragen aan het daadwerkelijk tot stand brengen van een werkbaar Protocol in januari 2000 door in EU verband compromissen te formuleren voor de openstaande punten, zoals:

* voorstellen voor commodities waarbij zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wens van de Like Minded groep om de import van commodities vooraf te kunnen beoordelen,
* voorstellen waarmee opname van de Voorzorgsbenadering in het Protocol behouden blijft;

Overigens blijft het voor de EU een vast uitgangspunt dat er geen hiërarchie is tussen milieuverdragen en andere verdragen.

(...)

(Bron: ministerie van VROM)


Deel: ' Kamervraag Stellingwerf inzake Biosafetyprotocol '
Lees ook