Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA DEN HAAG Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk (12 februari 2003) R&A/SVU/2003/14023 nr. (01-03-SZW)
Onderwerp Datum Kamervraag vaste commissie SZW 14 februari 2003 over werkloosheid en CWI

Tijdens het vragenuur op 11 februari j.l. zijn mondelinge vragen aan de orde geweest over de stijgende werkloosheid en het functioneren van het CWI. Naar aanleiding hiervan heeft u in een brief van 12 februari j.l. (bijgevoegd) om nadere informatie gevraagd. Deze brief gaat hier nader op in.

U vraagt om meer specifieke informatie over de feitelijke werkloosheidscijfers. Ik verschaf u in deze brief eerst informatie over de feitelijke volumeontwikkeling bij het CWI. Daarna plaats ik de CWI-cijfers in het perspectief van de CPB-ramingen van de werkloze beroepsbevolking, zoals gepubliceerd in de Economische Verkenning 2004-2007.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in december 2002 met 13.000 en in januari 2003 met 29.000 gestegen. Ultimo januari registreerde het CWI 576.000 personen als niet-werkende werkzoekende. Tabel 1 geeft de CWI-cijfers vanaf augustus 2002.

Tabel 1: CWI-cijfers (niet-werkende) werkzoekenden (aantallen *1.000, ultimo maand) aug-02 sep-02 okt-02 nov-02 dec-02 jan-03 Niet-werkende werkzoekenden, incl. 'ontslag bedreigden' 501 509 523 541 561 586 Mutatie t.o.v. vorige maand (o.b.v. incl. ontslag bedreigden) 13 8 14 18 20 25 Niet-werkende werkzoekenden, excl. 'ontslag bedreigden' 534 547 576 Mutatie t.o.v. vorige maand (o.b.v. excl. ontslag bedreigden) 13 29

Bij tabel 1 dient opgemerkt te worden dat eind vorig jaar de definitie van de reeks niet-werkende werkzoekenden is gewijzigd. De standcijfers die CWI officieel heeft gepubliceerd zijn vetgedrukt. Tot en met november 2002 was het standcijfer niet-werkende werkzoekenden inclusief de zg. `met ontslag bedreigden' (personen die binnen 3 maanden werkloos dreigen te worden). Vanaf
---

december 2002 worden de `met ontslag bedreigden' niet meer meegeteld in het officiële standcijfer niet-werkende werkzoekenden. De mutaties december 2002 en januari 2003 (op basis van de nieuwe definitie) zijn daardoor niet direct vergelijkbaar met de mutaties die het CWI over eerdere maanden heeft gemeld. Op basis van de reeks waarvoor meerdere maanden beschikbaar zijn (tweede regel tabel 2) is een toename te constateren in het aantal niet-werkende werkzoekenden. Deze stijging is echter minder groot dan de cijfers volgens de nieuwe definitie (4e regel tabel 2). Op basis van de nieuwe reeks, waarvoor slechts twee maandcijfers beschikbaar zijn, kan ik op dit moment nog geen trendwijziging opmaken.

Voor CWI is het januari-cijfer aanleiding om haar raming van het aantal niet-werkende werkzoekenden opwaarts bij te stellen. Voor 2003 verwacht men dat het aantal niet werkende werkzoekenden stijgt van 547.000 ultimo 2002 naar 700.000 ultimo 2003 (oude raming CWI was 650.000). Dit impliceert dus een stijging van 28% in de periode ultimo 2002-ultimo 2003. Deze raming past in het beeld dat het CPB van de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking heeft gegeven. Het CPB verwacht dat deze toeneemt van 285.000 in 2002 naar 390.000 in 2003 (stijging van 37%).

U vraagt om aan te geven in welke sectoren de stijging van de werkloosheid zich vooral voordoet en welke groepen het meest worden getroffen. CWI registreert niet uit welke sectoren de niet- werkende werkzoekende afkomstig zijn. Wel is per sector bekend hoe de ontwikkeling van het aantal vacatures is. De meest recente informatie als mede specifieke gegevens over groepen niet- werkende werkzoekenden zal ik u voor 1 maart a.s. doen toekomen.

U vraagt mij of CWI toegerust is om de toeloop aan te kunnen en voldoende toekomt aan zijn andere taken. Deze vragen zijn, naar ik aanneem, mede gebaseerd op uitspraken van de heer De Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur van CWI, in het programma Buitenhof op 9 februari jl. en op signalen uit het land, zoals in Amsterdam-Zuidoost, waarvoor het lid Bakker van D66 tijdens het mondelinge vragenuur van deze week aandacht vroeg.

Zoals door staatssecretaris Rutte aangegeven in hetzelfde vragenuur, ben ik mij er terdege van bewust dat de economische situatie op dit moment gevolgen heeft voor de werklast van CWI. De cijfers over alleen de maand januari geven mij onvoldoende inzicht om te kunnen beoordelen of extra budget nodig is. Voorts wijs ik erop dat in het budget voor 2003, dat gebaseerd is op eerdere CPB-cijfers, reeds is voorzien in een stijging van de werklast.

Voor wat betreft de situatie in Amsterdam-Zuidoost kan ik u meedelen dat de dienstverlening uitermate complex is, gegeven de vele verschillende nationaliteiten (80 à 100) van de werkzoekenden daar. In het dienstverleningsconcept van CWI is hiermee rekening gehouden en is voor de grote steden extra personeel ingezet, waarvan het merendeel in Amsterdam. Het bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam-Zuidoost, waar medewerkers van CWI, sociale dienst en Maatwerk gezamenlijk de cliënt ontvangen, hanteert het concept waarin aan de balie wordt bepaald welke vorm van dienstverlening moet worden aangeboden en door welke instantie. Voor zover mogelijk worden cliënten direct doorverwezen. Cliënten kunnen zonodig direct het vacaturebestand raadplegen en zonodig op afspraak hierbij ondersteuning krijgen.
---

Het uitgangspunt in de CWI-benadering is zelfwerkzaamheid van cliënten. Gelet op de samenstelling van de populatie is dit uitgangspunt niet altijd haalbaar en wordt aan cliënten extra ondersteuning geboden. Door de hoge toeloop in Amsterdam-Zuidoost is er voor gekozen de balie tot 12.00 uur open te stellen, waardoor er in de middag gelegenheid is om het aanbod van die dag te verwerken. Het kantoor blijft overigens wel open.

De RWI zal mij 1 maart a.s. het plan van aanpak voor het vacature-offensief aanbieden. Daarna ontvangt u mijn formele reactie hierop.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)Deel: ' Kamervraag vaste commissie SZW over werkloosheid en CWI '
Lees ook