VVD

Vragen van de leden Meijer en Blok (VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toekomstige financiering van de kinderopvang

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 22 januari 2000

Els Meijer en Stef Blok willen duidelijkheid over afspraken tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


1.
Is het juist dat op 20 december 1999 de afspraken die door u zijn gemaakt met de VNG op 29 oktober 1998, om na afloop van de Regeling uitbreiding kinderopvang de betreffende gelden over te hevelen naar het Gemeentefonds, door u zijn herbevestigd?


2.
Wat is de formele status van genoemde afspraak?


3.
Hoe verhoudt de afspraak om de betreffende middelen na 2002 naar het Gemeentefonds over te hevelen zich met uw antwoord op schriftelijke vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de beleidsnota kinderopvang, waarbij u stelt dat: " bij de uitwerking van de fiscale voorstellen bleek dit laatste punt (volledige storting in het gemeentefonds) niet onverkort te handhaven" en: " geen uitsluitsel kan gegeven worden over de omvang van storting van middelen in het Gemeentefonds". (antwoord nummer 18)?


4.
In het Algemeen Overleg van 25 november 1999 heeft u de breed levende wens richting vraagfinanciering in de kinderopvang te gaan, alsmede om te werken aan een andere rol van de gemeenten in het kinderopvangbeleid, overgenomen. Heeft u deze stellingname inmiddels bijgesteld?


5.
Wat zijn de gevolgen van de genoemde afspraak met de VNG voor het debat dat nog moet worden gevoerd over de nieuwe financieringsstructuur aan de hand van de zogenoemde kaderstellende notitie, waarin diverse opties van vraagfinanciering nader zouden worden uiteengezet?


6.
Bent u het ermee eens dat deze afspraak onterechte verwachtingen kan scheppen met betrekking tot een andere financieringsstructuur?

Deel: ' Kamervragen aan Staatssecretaris over kinderopvang '
Lees ook