Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen20.003 vragenformulier 20 maart 2000

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 14:34

Vragen van de leden Stellingwerf (RPF), Feenstra (PvdA), Van den Akker CDA), Blaauw (VVD), Augusteijn-Esser (D66), Van der Steenhoven (GroenLinks), Poppe (SP) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over radioactieve rookmelders. (Ingezonden 20 maart 2000)


1

Wilt u alsnog een inhoudelijk oordeel geven over de oproep van de directeur van de Franse stralingsveiligheidsautoriteit, de heer André-Claude Lacoste, die, naar aanleiding van een ongeval op de Franse autosnelweg waarbij 900 radioactieve rookmelders zijn verbrand, opriep tot een verbod van radioactieve rookmelders? 1)


2

Bent u bereid om een inventarisatie te maken van incidenten waarbij radioactieve rookmelders zijn betrokken zoals het NEA dat tot 1977 heeft gedaan? 2)


3

Waarom hanteert de regering niet het beleidsuitgangspunt zo min mogelijk radioactief materiaal in het milieu toe te laten, zeker nu in de vorm van de optische rookmelder een uitstekend alternatief voorhanden is?


4

Bent u op de hoogte van het feit dat een groeiend aantal gemeenten nu reeds gratis rookmelders ter beschikking stelt aan burgers om deze in zowel nieuwe als bestaande woningen aan te brengen en dat het hier in vrijwel alle gevallen om radioactieve rookmelders gaat? Bent u bereid de gemeenten nadrukkelijk op het alternatief van de optische rookmelder te wijzen, zodat het toekomstige afvalprobleem wordt verkleind?


5

Is de Kamer te zijner tijd in de gelegenheid om het Bouwbesluit zodanig te laten wijzigen dat de verplichting tot het aanbrengen van rookmelders in nieuwbouwwoningen alleen van toepassing is op optische rookmelders?


6

Is het u bekend dat in de Consumentengids van april een onderzoek naar rookmelders zal worden gepubliceerd, op grond waarvan de Consumentenbond er in een brief voor pleit 3) dat «...het ministerie van VROM binnen afzienbare termijn een systeem instelt voor verwerking van ioniserende rookmelders»? Wilt u op dit onderzoek reageren (zodra dit is gepubliceerd) en op dit pleidooi uit de brief van de Consumentenbond?

Zie eerdere vragen over deze materie Aanhangsel Handelingen nr. 744, Vergaderjaar 1999-2000.

Nuclear Energy Agency Recommendations for ionization chamber smoke detectors in implementation of radiation proctection standards. NEA-OECD, 1977.

Brief Consumentenbond d.d. 13 maart 2000 betreffende de afvalverwerking ioniserende rookmelders.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen aan Vrom over radioactieve rookmelders '
Lees ook