CDA

: Tweede Kamer : Opvang sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (7 april 1999)

Opvang sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (7 april 1999)

1. Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen over de aanvraag voor opvang van sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten door Hooge Burch? 1)

2. Herinnert u zich tevens uw antwoord op vraag 7. van eerder genoemde vragen-reeks, waarin u stelt dat "de aanvraag van Hooge Burch geen betrekking heeft op de problematiek van LVG-jeugdigen met psychiatrische problematiek"?

3. Hoe valt dit te rijmen met de inhoud van de brief van uw ambtsvoorganger d.d. 19-12-1997 (kenmerk DGB/ZVG-977210) waarin op pagina 2 expliciet wordt weergege-ven dat Hooge Burch 24 plaatsen heeft aangevraagd voor LVG-jeugdigen met psychiatrische problematiek?

4. Herinnert u zich voorts uw antwoord op vraag 3. van eerder genoemde vragen-reeks waarin u stelt dat "voor de financiering van het plan van Hooge Burch geen reservering is gemaakt binnen de huidige bouwprioriteiten"?

5. Hoe verhoudt deze reactie zich tot het feit dat op de bouwprioriteitenlijst 1997 t/m 2000 ca. 163 mln. is uitgetrokken voor deconcentratie en vervangende nieuwbouw, daarbij inbegrepen de nieuwbouw voor LVG met psychiatrische problematiek?

6. Kunt u bevestigen dat aan het Van Arkel Instituut te Dordrecht en Groot Emaus te Ermelo onlangs plaatsen zijn toegewezen voor de opvang van sterk gedragsgestoor-de licht verstandelijk gehandicapten?

7. Hoe kan het zijn dat aan het Van Arkel en Groot Emaus plaatsen werden toege-wezen, terwijl u in uw antwoord op eerdere vragen stelt dat u "de besluitvorming opschort omdat eerst de uitwerking van de Meerjarenafspraken gereed dient te zijn"?

8. Herinnert u zich uw antwoord op vraag 3. van eerder genoemde vragenreeks waarin u stelt dat "in 1999 de beschikbare middelen voor de gehandicaptenzorg grotendeels worden ingezet via persoonsgebonden budgetten"?

9. Wat moet concreet verwacht worden van de mogelijkheid van capaciteitsuitbrei-ding zonder bouw gevoegd bij het feit dat er ellenlange wachtlijsten zijn voor persoonsgebonden budgetten die zelfs met de extra beschikbaar gestelde middelen niet weggewerkt zullen kunnen worden?

10. Hoe beoordeelt u de situatie waarin mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders en/of verzorgers wel uitzicht wordt geboden op een plaats in een instel-ling, dagopvang of gezinsvervangend tehuis, mits zij beschikken over een persoons-gebonden budget waarop zij al geruime tijd wachten, zonder dat er uitzicht is op toewijzing van het budget op korte termijn?

11. Ziet u in het voorgaande aanleiding om uw reactie, zoals gegeven op de eerder-bedoelde vragenreekts met betrekking tot de opvang van sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten bij Hooge Burch te herzien? Zo neen, waarom niet?

1) TK 1998-1999, Aanhangsel van de handelingen, nr. 832.

Deel: ' Kamervragen CDA opvang licht verstandelijk gehandicapten '
Lees ook