MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MINEZ: Omroepen en auteursrecht

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 030
Datum: 17-02-2000

OMROEPEN EN AUTEURSRECHT

Het lid van de Tweede Kamer Atsma (CDA) heeft aan de Minister van Economische Zaken op 6 december 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Kent u het artikel 'Omroepen pikken je auteursrecht in' waarin liedjes- en reclame componist Tonny Eyk zijn beklag doet over gedwongen winkelnering van componisten bij omroepen? .

2 Is het inderdaad zo dat componisten door omroepverenigingen en zendgemachtigden worden verplicht hun muziek te laten uitgeven door aan de omroep gelieerde muziekuitgeverijen? Hoe beoordeelt u deze handelswijze?

3 Worden met name jonge componisten hierdoor niet oneigenlijk onder druk gezet?

4 Hoe verhoudt zich deze praktijk met de Nederlandse Mededingingswet?

5 Heeft de NMB hierover reeds geoordeeld? Zo nee, is de NMA bereid hiernaar een onderzoek in te stellen?

-------------------------------

. Adformatie nr. 46, 18 november jl.

De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 Het auteursrecht biedt de mogelijkheid om afspraken over het gebruik van muziek te maken, alsmede om afspraken te maken over inning en verdeling van financiële vergoedingen voor dat gebruik. Componisten kunnen bij aanvaarding van een opdracht van omroepverenigingen en zendgemachtigden, maar ook van productiemaatschappijen, de verplichting opgelegd krijgen, om muziek door een aan hen gelieerde muziekuitgeverij te doen uitgeven. Het gevolg hiervan is dan dat de muziekuitgeverij een deel van de royalty's van de componist krijgt. Uiteraard dienen partijen binnen de grenzen van de wetgeving te blijven. Ik wijs in dit verband niet alleen op de Auteurswet, maar ook op de Mediawet en de Mededingingswet.

3 Ook voor componisten is het een kwestie van onderhandelen. Het is voorstelbaar dat ervaren componisten een sterkere onderhandelingspositie hebben. Ik kan thans niet beoordelen of oneigenlijke druk op jonge componisten wordt uitgeoefend.

4 en 5 De Mededingingswet is van toepassing op alle economische sectoren, dus ook op de markt van composities. Volgens de Mededingingswet is het onder meer verboden dat ondernemingen mededingingsafspraken maken of misbruik maken van hun economische machtspositie. De NMa, die met toezicht op de naleving van de Mededingingswet is belast, kan ambtshalve of naar aanleiding van een klacht een onderzoek instellen. Daarnaast is het voor een eventueel benadeelde mogelijk om een procedure bij de burgerlijke rechter te starten.
De NMa heeft over deze of een soortgelijke kwestie nog niet geoordeeld. Indien een componist meent dat er sprake is van overtreding van de Mededingingswet door omroeporganisaties of zendgemachtigden, dan kan hij een klacht indienen bij de NMa. De NMa zal dan beoordelen of er 'muziek' in zijn of haar klacht zit.

Noot van de redactie: inlichtingen bij Jan van Diepen, tel: (070) 379 60 73

17 feb 00 15:54

Deel: ' Kamervragen CDA over omroepen en auteursrecht '
Lees ook