Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen20.003 vragenformulier 20 maart 2000

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 14:34

Vragen van de leden Atsma en TH.A.M. Meijer (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de reorganisatie van de gezondheidsdienst voor dieren. (Ingezonden 20 maart 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de inhoud van het rapport van het bureau Ernst & Young over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar instandhouding van (een deel van de GD Drachten, d.d. 16 maart 2000?


2

Hoe is grotere doelmatigheid te bereiken als er onvoldoende zicht is op het reilen en zeilen van de GD als geheel, de personele gevolgen en er onduidelijkheid bestaat over de consequenties voor onder meer de andere betrokkenen?


3

Welke taken en bevoegdheden heeft de rijksoverheid gedelegeerd naar de GD? Kunt u aangeven op welke wijze kabinet en Kamer bij de reorganisatie betrokken zullen worden?


4

Wat is uw oordeel over het reorganisatieproces zoals zich dat nu lijkt te voltrekken?


5

Deelt u de mening dat de boeren noch direct noch indirect de rekening gepresenteerd mogen krijgen van de reorganisatie?


6

Bent u, gelet op bovenstaande, bereid met de Kamer te overleggen alvorens de reorganisatie van de GD definitief haar beslag krijgt?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen CDA over reorganisatie gezondheidsdienst dieren '
Lees ook