CDA

: Tweede Kamer : Uitspraken minister over verplichte ziektekostenverzekering (300399)

Uitspraken minister over verplichte ziektekostenverzekering (300399)

Den Haag, 30 maart 1999

Schriftelijke vragen van het lid Dankers (CDA) aan de minister van VWS

1. Herinnert u zich uw antwoord op vragen van het lid Dankers over uw uitspraken over een verplichte ziektekostenverzekering, waarin u zegt dat u uw pleidooi voor een inkomensgerelateerde verzekering heeft gedaan als D66-politica? 1)

2. Was u voor een optreden in het T.V.-programma Buitenhof op 14 februari j.l. uitgenodigd in uw hoedanigheid van minister/vice-premier of als D66-politica?

3. Moet het gegeven dat u zegt dat u slechts heeft gesproken als D66-politica zo verstaan worden dat u niet namens het kabinet heeft gesproken?

4. Moet vastgesteld worden dat in casu de D66-politica en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlosmakelijk in één persoon verenigd zijn?

5. Deelt u de opvatting dat een lid van de raad van ministers die in persoon deelneemt aan een publiek (media) optreden staatrechtelijk gezien slechts in die hoedanigheid kan optreden en niet louter als lid van welke politieke partij dan ook? Zo neen, wilt u uw antwoord motiveren?

6. Is in uw ogen in dit geval de D66-politica staatsrechtelijk te scheiden van de minister? Zo ja, wilt u uw antwoord nader toelichten?

7. Waarom voert u eerst een pleidooi voor een inkomensgerelateerde verzekering tegen ziektekosten in het T.V.-programma Buitenhof van 14 februari j.l. en derhalve buiten het kabinet en waarom lijkt het u correct dat (...) de eventuele nadere discussie (...) over de vormgeving van dat stelsel binnen het kabinet plaatsvindt?

8. In hoeverre lijkt het u correct een niet voor tweeërlei uitleg vatbare inhoudelijke uitspraak te doen over het stelsel van ziektekostenverzekeringen en op het moment dat daarover (Kamer)vragen worden gesteld, de discussie te verwijzen naar het kabinet?

9. Indien het antwoord op vraag -4- bevestigend luidt, zult u uw pleidooi voor een inkomensgerelateerde verzekering, zoals door u naar uw zeggen gedaan als D66-politica, ook tot inzet maken van nadere discussie en besluitvorming binnen het kabinet? Zo neen, is uw inzet als D66-politica in discussies in het kabinet niet gelijk aan de bijdrage die u vanuit uw verantwoordelijkheid als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan die discussies levert?

10. Vindt u dat u met uw uitspraken in meergenoemd T.V.-programma de eenheid van het regeringsbeleid heeft bevorderd? Zo neen, welke conclusies heeft u daaruit voor u zelf getrokken?

11. In welke hoedanigheid zult u op deze vragen reageren?

1) TK, 1998-1999, Aanhangsel van de Handelingen nr. 957

Deel: ' Kamervragen CDA over verplichte ziektekostenverzekering '
Lees ook