Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2003/356
datum
12-02-2003

onderwerp
Kamervragen consequenties voor boeren en natuur van de bezuinigingen op de EHS
TRC 2003/846

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Vos (GroenLinks) over de consequenties voor natuur en boeren van de bezuinigingen op de aankoop van natuurgebieden.

datum
12-02-2003

kenmerk
DN. 2003/356

bijlage

1
Ja.
Ik kan mij goed voorstellen dat door het tijdelijk opschorten van de aankoopplicht voor het betreffende bedrijf een ongewenste situatie is ontstaan. In dit concrete geval waren echter nog geen vergaande afspraken over aankoop van de grond gemaakt. Het is namelijk mijn intentie om vergaande afspraken met boeren wel na te komen, zie ook mijn antwoord bij vraag 4.

2
Er zijn mij verschillende voorbeelden bekend van bedrijven die op korte termijn hun grond niet kunnen verkopen. Overigens wordt er in 2003 wel degelijk grond voor natuur aangekocht. Er is EUR 85 miljoen beschikbaar voor projecten en grondtransacties waarvoor vorig jaar al bestuurlijke en juridische verplichtingen zijn aangegaan. Vanaf 2004 zal er weer budget zijn voor nieuwe grondaankopen.

3
Ik wil nogmaals benadrukken dat ik blijf vasthouden aan de doelstelling om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2018 te realiseren. Als er tussentijds een vertraging wordt opgelopen, zal dit op een later moment door een extra inzet moeten worden goedgemaakt. Verder wil ik een nieuwe weg inslaan. Aankoop van gronden is naar mijn mening niet de enige manier om de EHS te realiseren. Boeren en andere particulieren moeten en kunnen meer dan tot op heden hiervoor worden ingezet. Uitgangspunt hierbij is dat dit moet leiden tot realisatie van de gewenste natuurkwaliteit. Inzet van particulier en agrarisch natuurbeheer kan niet overal. Sommige gebieden met natuurdoelen die een specifiek beheer vereisen, hebben de inspanningen van een terreinbeherende organisatie nodig. Hiervoor zal grondaankoop blijven plaatsvinden. Deze nieuwe benadering maakt dat grondaankoop van agrarische bedrijven geen vanzelfsprekende zaak meer is.

4
Er is een overzicht van boeren met wie vergaande afspraken over aankoop van hun land zijn gemaakt. Om privacyredenen wil ik dit overzicht niet openbaar maken.
Het gaat om ruim 700 gevallen, waarvan een belangrijk deel betrekking heeft op grondaankopen voor natuur. Hierbij is sprake van juridische verplichtingen die ik zal nakomen.

5
Vanwege de huidige financiële situatie zie ik thans geen mogelijkheden om voor dit jaar extra budget beschikbaar te stellen voor grondaankopen voor natuur. Vanaf 2004 zal er weer budget beschikbaar zijn voor nieuwe grondaankopen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

dr. C.P. Veerman

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de consequenties voor natuur en boeren van de bezuinigingen op aankoop gebieden.(Ingezonden 3 februari 2003)

1
Heeft u kennisgenomen van het artikel 'Geen geld voor boer en tureluur'? 1 Kent u het geval van deze specifieke boerenfamilie, die in de problemen komt door de bezuiniging op het budget voor natuurverwerving? Wat is uw mening over dit geval?

2
Vindt u dat door de bezuiniging op natuuraankopen ook individuele boeren in de problemen komen?

3
Vindt u dat het verlaten van de aankoopplicht vanuit de overheid van vrijkomende gebieden in begrensde relatienota-, reservaat- en natuurontwikkelingsgebieden leidt tot onzekerheden bij boeren die rekenden op uitkoop en tot het niet op tijd tot stand komen van de Ecologische Hoofdstructuur?

4
Heeft u reeds een overzicht van boeren waarmee vergaande afspraken zijn gemaakt voor aankoop van het land en waarbij de aankoop nu door de bezuiniging op het budget van verwerving niet doorgaat? Zo ja, kunt u dit overzicht toezenden? Zo neen, bent u bereid direct een overzicht hiervan op te stellen om de ernst van de situatie in beeld te brengen?

5
Bent u bereid, indien blijkt dat hier van een ernstige situatie sprake is, om op korte termijn extra financiële voorzieningen te treffen opdat verwerving wel plaats kan vinden? Zo neen, waarom niet?

1 NRC, 28 januari jl.

up Reageren
Homepage

---

Deel: ' Kamervragen consequenties voor boeren en natuur van bezuinigingen '
Lees ook