Partij van de Arbeid

Den Haag, 27 september 2001

VRAGEN VAN HET LID BELINFANTE (PvdA) AAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

1. Heeft u kennis genomen van het themanummer van het Boekman cahier nr 49 over cultuureducatie?

2. Deelt u de opvatting van de auteurs dat cultuureducatie in basisonderwijs en basisvorming verwaarloosd zijn?

3. Kent u de opvattingen van de ontwikkelingspsycholoog Howard Gardner die naast logisch-mathematische intelligentie nog vier andere intelligenties onderscheidt, zoals taalkundige, muzikale, fysiek-kinetische en ruimtelijke intelligentie? Speelt ook in de ontwikkeling van sociale intelligentie en zelfgevoel de school een niet onaanzienlijke rol? Is er met de huidige nadruk op taal en rekenen wel voldoende ruimte in het schoolsysteem voor het ontwikkelen van deze intelligenties? Kan cultuureducatie daaraan niet een belangrijke bijdrage leveren?

3. Deelt u de opvatting dat de reorganisatie van het LOKV tot Cultuurnetwerk Nederland nog geen zichtbare resultaten laat zien van vernieuwing binnen de cultuureducatie en dat nog te veel binnen een kunstdiscipline gewerkt wordt? Is voor het ontwikkelen van verschillende intelligenties niet een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk? Op welke wijze, op welke termijn en met welke maatregelen wilt u deze aanpak stimuleren?

4. Kent u de succesvolle PAMELA-formule voor muziekeducatie voor jongeren (Personality, Attention, Meaning, Emotion, Liveliness en Action,) die ontwikkeld is door het Nederlands Promenade Orkest? Kunt u dit goede voorbeeld verder ontwikkelen en de continuïteit van de programma's verzekeren? Hoe wilt u ook andere goede voorbeelden die ontstaan naast het Cultuurnetwerk Nederland meer ruimte en ontplooiingsmogelijkheden bieden? En wat is de rol van de Inspectie Cultuureducatie bij het signaleren en van dit soort nieuwe initiatieven voor het onderwijs?

Deel: ' Kamervragen cultuureducatie in basisonderwijs en -vorming '
Lees ook