Partij van de Arbeid


Vragen van De Cloe (PvdA) en Hoekema (D66) aan de minister van BZK
1 juli 1999 PvdA

1.
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden voorstellen voorbereidt voor een gemeenschappelijk bestuur voor het Waddengebied? (1)

2.
Wat is uw algemene reactie op dit bericht?

3.
Bent u voornemens bij de Kamer een voorstel in te dienen om de gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog onder een gemeenschappelijk bestuur te brengen? Zo ja, op welke termijn zullen de voorstellen hiertoe bij de Kamer worden ingediend?

4.
Zo ja, hoe verhoudt zich dit voornemen tot uw beantwoording van vragen van de leden Hoekema en Scheltema-de Nie van 2 september 1998? (2)

(1) De Telegraaf, 1 juli 1999
(2) Beantwoording vond plaats op 2 oktober 1998

Deel: ' Kamervragen gemeenschappelijk bestuur Waddengebied '
Lees ook