Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 februari 2003

Vragen van de leden Verbeet en Kalsbeek (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.

Kunt u aangeven hoever u gevorderd bent met het ontwikkelen van de zogeheten care-brede subsidieregeling, aangezien het uitblijven van 24-uurszorg en welzijnsdiensten (bijvoorbeeld maaltijdverstrekking en activiteitenbegeleiding) ernstige gevolgen heeft voor ouderen die thuis (in plaats van in een verzorgingstehuis) wonen?

2.

Kan de regeling al per 1 april a.s. ingaan als de modernisering van de AWBZ in werking treedt en de tijdelijke regeling reikwijdteverbreding afloopt? Waarom bent u niet bereid desnoods de reikwijdteregeling te verlengen, totdat de brede subsidieregeling een feit is?

3.

Waaruit bestaat het 'zoveel mogelijk (...) anticiperen op komende ontwikkelingen', waarover u spreekt in uw brief aan het College voor Zorgverzekeringen? (1)

(1) Brief van de staatssecretaris van VWS aan het College voor Zorgverzekeringen, 31 januari 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over 24uurszorg welzijnsdiensten '
Lees ook