Partij van de Arbeid

Den Haag, 19 maart 2003

Vragen van de leden Verbeet en Kruijsen (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1. Klopt het dat u, in het kader van de zogeheten 'afbouwsubsidie', de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen (LVGO) voor de eerste helft van het jaar 2003 geen subsidie ter bestrijding van loonkosten meer verleent? Zo ja, waarom hebt u dit besluit genomen, terwijl er nog geen beslissing is genomen op het bezwaarschrift van de LVGO terzake? Bent u bereid de uitkomst van deze bezwaarschriftprocedure af te wachten, alvorens een definitief besluit te nemen over aard en omvang van de afbouwsubsidie? Waaruit bestaan de 'onvermijdbare kosten' die nog wel worden vergoed?2. Bent u het met mij eens dat het werk van de LVGO - het (in woongroepen) zo veel mogelijk zelfstandig laten wonen van ouderen - waardevol is en bovendien aansluit bij het door u gevoerde beleid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen?

3. Op welke andere wijze ondersteunt u het werk dat nu nog door de LVGO wordt verricht? Op welke wijze wordt het geld aangewend dat tot dusverre bestemd was voor een bijdrage aan de LVGO?

4. Wanneer geeft u de Kamer nadere informatie over de manier waarop u met subsidieverstrekking wilt omgaan, zoals u hebt toegezegd bij de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van VWS voor het jaar 2003? (1)

(1) Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, nr.26, p.1885.

Deel: ' Kamervragen over afbouwsubsidie LVGO '
Lees ook