Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag.

Directie Sub Sahara Afrika

Afdeling Midden- en Oost-Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 3 december 1999
Kenmerk 1561/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft Afrika: Overzicht hulpstromen
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Op 16 september jl. vond het Algemeen Overleg over Afrika plaats. Bij die gelegenheid werd gevraagd in welke mate de internationale hulpinspanningen ten behoeve van Kosovo ten koste gaan van Afrika. Ik zegde toe u hierover nader te informeren.

Een adequaat overzicht van de totale hulpstromen, zowel naar Afrika als naar Kosovo (van Nederland, de IFI's, de VN-organisaties, de EU en de overige bij de DAC aangesloten landen) bleek moeilijk te realiseren.

De hulp aan Kosovo is voornamelijk in 1999 op gang gekomen. De Nederlandse hulp aan Kosovo wordt gefinancierd uit de herberekening en de groei van het BNP. Hierover informeerde ik u reeds met mijn brief van 8 november jl., kenmerk DEU-610/99.

De hulpstromen van VN-organisaties en van bij de DAC aangesloten landen over 1998 en 1999 zijn nog slechts summier beschikbaar. Om te kunnen vaststellen wat wereldwijd het effect voor de hulp aan Afrika is als gevolg van de inspanningen ten behoeve van Kosovo zouden deze cijfers voorhanden moeten zijn.

Om bovengenoemde redenen informeer ik u thans uitsluitend over de Nederlandse hulpinspanningen.

Bijgevoegd treft u een overzicht van de Nederlandse bilaterale hulp aan Afrika inclusief schuldverlichting over de jaren 1995 tot en met
1999. In de bedragen voor1999 is behalve het bedrag van reeds gerealiseerde uitgaven ook een raming van nog te verwachten uitgaven opgenomen.

Uit het overzicht blijkt dat de Nederlandse bilaterale hulpstromen naar Afrika nagenoeg gelijk zijn gebleven, ondanks de toezeggingen gedaan voor Kosovo. Na een terugval in 1997 is thans sprake van een stijgende lijn. Het wereldwijd bilaterale budget voor 1999 bedraagt
2,7 miljard gulden. Hiervan gaat ca. 40% naar Afrika. Voor de komende periode wordt er naar gestreefd dit zo spoedig mogelijk op 50% te brengen.

De hulp die Nederland voor Afrika beschikbaar stelt via multilaterale instellingen (Internationale Financiële Instellingen, Afrikaanse Ontwikkelingsbank, VN en EU) is niet in het overzicht opgenomen.

Het merendeel van de hulp van de Europese Unie aan Afrika wordt gefinancierd uit EOF-middelen. Deze vallen buiten de EU-begroting voor extern beleid. Voorgesteld is de hulp aan Kosovo te financieren lastens de EU-begroting, met name uit de onderuitputting op verschillende begrotingslijnen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Deel: ' Kamervragen over Afrika overzicht hulpstromen '
Lees ook