Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Vragen van het lid Vendrik over automatiseringsprojecten
Nummer: 236

Datum: 26-02-2003

Vragen van het lid Vendrik (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Defensie over automatiseringprojecten. (Ingezonden 10 februari 2003)

1 Welke grote automatiseringsprojecten worden er op dit moment binnen het Rijk opgestart?

2 Welke grote automatiseringsprojecten worden er elders binnen de publieke sector opgestart?

3 Wat houdt het MULAN-project van het ministerie van Defensie in (doel, budget, procedurele stand van zaken)?

4 Op welke manier wordt bij deze projecten invulling gegeven aan de in de door de Tweede Kamer aanvaarde motie-Vendrik cs 1) neergelegde uitspraak dat in 2006 alle software in de publieke sector aan open standaarden moet voldoen?

5 Op welke manier wordt bij deze projecten invulling gegeven aan de in voormelde motie neergelegde uitspraak dat de verspreiding en ontwikkeling van open source software, of vrije software, voor de publieke sector wordt gestimuleerd?

6 Wanneer kan de Tweede Kamer de toegezegde reactie op voormelde motie verwachten?


---
1) Kamerstuk 28 600-XIII, nr. 30

De staatssecretaris van Economische Zaken, mr.drs. J.G. Wijn, heeft deze vragen mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie als volgt beantwoord.

1 en 2 Binnen de Rijksoverheid wordt niet centraal bijgehouden welke grote automatiseringsprojecten bij het Rijk of elders binnen de publieke sector worden opgestart. Departementen en andere overheden alsmede publiekrechtelijke instellingen hebben hierin een eigen autonome bevoegdheid. Hierdoor kan ik u op dit moment niet het gevraagde integrale overzicht van alle grote automatiseringsprojecten zenden.

3 Het doel van het project MULAN (Mijn Uniforme Logische Aansluiting op het Net) is om bij heel Defensie alle computernetwerken en werkplekken van dezelfde standaard te voorzien. Hierdoor verbetert de kwaliteit (interoperabiliteit) en de doelmatigheid van de informatievoorziening (IV) bij Defensie. Over het IV-plan Defensie is de Tweede Kamer op 10 september 2001 en op 8 mei 2002 per brief geinformeerd. Daarnaast informeert Defensie de Tweede Kamer conform het Defensie Materieelkeuze-proces (DMP) over alle grote materieelprojecten. In dit kader ontvangt de Kamer over MULAN op korte termijn een zogenaamde A-brief waarin de behoeftestelling voor dit project is neergelegd en waarbij ook op de budgettaire consequenties en de planning wordt ingegaan.

4 en 5 Zoals het antwoord op de vragen 1 en 2 stelt, bestaat dezerzijds geen centraal overzicht van alle grote automatiseringsprojecten bij de overheid en publiekrechtelijke instellingen. Het is mij dan ook niet bekend op welke manier bij al deze projecten thans invulling wordt gegeven aan de motie-Vendrik. Wat het met name genoemde MULAN-project betreft geldt dat dit project zich nog in de behoeftestellingsfase van het DMP-proces bevindt (zie het antwoord op vraag 3). In de daaropvolgende (voor)studiefase is de vraag aan de orde of het gebruik van open standaarden en open source software kan bijdragen aan het terugdringen van de levensduurkosten van werkplekken en computernetwerken.

6 Een dezer dagen ontvangt de Kamer een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van ondergetekende met het programma Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid. Deze brief en het programma vormen de reactie op de motie Vendrik.

Deel: ' Kamervragen over automatiseringsprojecten '
Lees ook