Partij van de Arbeid

Den Haag, 27 januari 2003


---

Vragen van het lid Bussemaker (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.

Herinnert u zich de toezegging gedaan tijdens het begrotingsdebat in december 2002 om te overleggen met de Raad van Bestuur van het CWI over het voorbestaan van de expertise bij de CWI's om allochtonen te bemiddelen, al dan niet naar het MKB?

2.

Wat heeft dit overleg opgeleverd?

3.

Hoeveel (extra) formatie is op landelijk niveau aanwezig voor de instroom van etnische minderheden en hoe verhoudt dit zich tot begin 2002, toen het convenant nog liep?

4.

Klopt het dat de bedrijfsadviseurs minderheden (de zogenaamde Bammers) per 1-1-2003 zijn verdwenen? Hoe verhoudt dit zich tot eerdere toezeggingen door uw voorganger dat zij dezelfde taken zouden blijven vervullen? En hoe verhoudt het zich tot diverse evaluaties uit 1996 en 2001, waarin werd aanbevolen deze specifieke functie te behouden?

5.

Treft u thans ook al voorbereidingen ter afronding van het project Ruim Baan voor Minderheden en de Wet Samen, of bent u bereid naar mogelijkheden te kijken om te zoeken naar continuering?

6.

Vindt u dat al deze maatregelen passen in een beleid waarin integratie van etnische minderheden een belangrijke prioriteit heeft? Verwacht u dat de slechte economische vooruitzichten zullen helpen het verschil in werkloosheid tussen allochtonen en autochtonen te verkleinen, dan wel deze eerder zal vergroten?

7.

Hoe denkt u in de toekomst discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden en drempels voor instroom op de arbeidsmarkt te beslechten?


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweede-kamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Kamervragen over bemiddeling allochtonen door CWI '
Lees ook