GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 7 september 2001 10:41

Aantasting Ecologische Hoofdstructuur Hoogkerk en Peizermaden

(7 september 2001)

Kamervraag
Vragen van de leden Van Gent en Van der Steenhoven (beiden GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ingediend 7 september 2001, over de aantasting van de EHS in Hoogkerk en Peizermaden.

1. Bent u bekend met de plannen van de gemeenten Groningen, Noordenveld en Tynaarlo met betrekking tot de aanleg van een Tranferium in de Peizer- en Eeldermaden en de plannen m.b.t. de aanleg van het bedrijventerrein Westpoort, ten westen van Groningen ?

2. Wat is uw mening over de gekozen locatie voor het Transferium Hoogkerk, welke zou komen te liggen in een verbindingszone van de Ecologische Hoofdstructuur? Bent u, evenals diverse raadsfracties en de inspecteur van Vereniging Natuurmonumenten, van mening dat de locatie Noordzijde een beter alternatief is voor het Transferium? Zo nee, waarom niet?

3. Uw Inspectie Ruimtelijke Ordening heeft bezwaar gemaakt tegen eerdere plannen voor een Transferium, vanwege het grote beslag op de Peizer- en Eeldermaden. Bent u van mening dat met het huidige plan van de gemeenten aan alle bezwaren van uw inspectie tegemoet is gekomen? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, bent u bereid deze gemeenten uit te nodigen een plan op te stellen voor de alternatieve locatie, namelijk het minder kwetsbare gebied ten noorden van de A7?

4. Wat is uw standpunt over de voornemens van de gemeente Groningen, met betrekking tot de oprichting van het bedrijventerrein Westpoort, eveneens langs de A7? Kunt u aangeven in hoeverre de gemeente en de regio de mogelijkheden tot inbreiding en betere benutting van bestaande bedrijventerreinen hebben overwogen? Voorziet Westpoort daarnaast, naar uw mening, in een reële marktvraag?

5. Bent u bekend met de plannen van de milieufederaties in Groningen en Drenthe om, in het kader van hoogwaterbestrijding en uitbreiding van het natuurareaal, de 'Groene rivier' te realiseren in hetzelfde gebied?

6. Wat is uw mening over de plannen van de 'Groene rivier'? Bent u, evenals de GroenLinks-fractie, van mening dat deze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kabinetsvoornemens ter bestrijding van hoog water ('Waterbeleid 21ste eeuw') en versterking van de natuur ('Natuur voor de mensen, mensen voor de natuur')?

7. Bent u met ons van mening dat, met het oog op behoud en versterking van de open ruimte, en op het vergroten van de ruimte voor het water, realisatie van de Groene rivier de voorkeur geniet boven realisatie van het bedrijventerrein Westpoort? Hoe bent u voornemens om te gaan met beide claims?

Deel: ' Kamervragen over bouwplannen in Hoogkerk en Peizermaden '
Lees ook