Partij van de Arbeid


Den Haag, 29 april 2004


Vragen van de leden Timmer en Arib (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


over de detachering van wijkverpleegkundigen bij huisartsenpraktijken


1. Is het juist dat thuiszorgorganisaties wijkverpleegkundigen detacheren bij huisartsen om spreekuren over te nemen? Zo ja, kunt u aangeven in welke omvang zich dit voordoet? Bent u bereid om onderzoek te laten uitvoeren om de omvang hiervan te bepalen?


2. Is het correct dat met name huisartsen die niet kozen voor praktijkondersteuning of te laat waren met een aanvraag hiervoor, gebruikmaken van deze wijkverpleegkundigen?


3. Worden deze wijkverpleegkundigen bekostigd uit de AIV-gelden (Advies, Instructie en Voorlichting) uit de AWBZ? Zo nee, kunt u aangeven uit welke middelen deze verpleegkundigen worden betaald?


4. Wat vindt u van een ontwikkeling waarbij praktijkondersteuning van huisartsen wordt bekostigd uit de AWBZ?


5. In hoeverre hebben de bezuinigingen in de thuiszorg en het tekort aan praktijkondersteuning in de eerstelijnszorg geleid tot een scheeftrekking voor wat betreft de inzet van gediplomeerde verpleegkundigen? Hoe behoort, met het oog op de gescheiden financiering van AWBZ en curatieve zorg, een eventuele uitwisseling van verpleegkundigen te verlopen tussen thuiszorg en eerste lijn?


6. Bent u het eens met de stelling dat de bezuinigingen op de thuiszorg hebben geleid tot een verschuiving van de zorgvraag naar de eerste lijn? Zo ja, hoe in hoeverre heeft dit geleid of zal dit leiden tot onnodige gezondheidsrisico s en een extra beroep op de eerste lijn of zelfs op de tweedelijnszorg?


7. Bent u van mening dat de praktijkondersteuning evidente meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de eerstelijnszorg? Bent u bereid, nu dit tekort aan praktijkondersteuning wordt opgevuld met wijkverpleegkundigen (gefinancierd uit de AWBZ), om extra middelen beschikbaar te stellen voor de praktijkondersteuning? Zo nee, waarom niet?


---

Tweede Kamer der Staten-Generaal

www.tweedekamer.nlDeel: ' Kamervragen over detachering wijkverpleegkundigen bij huisartsenprak.. '
Lees ook