Partij van de Arbeid


Den Haag, 21 april 2004


Vragen van het lid Verbeet (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


* Kent u de krantenberichten Ouderen slachtoffer van frauderegel en Forse boete en relatie op de klippen ? (1)


* Is het waar dat 65-plussers die bijvoorbeeld geregeld samen eten, af en toe bij elkaar slapen of hulp krijgen van familie of vrienden, door de sociale recherche worden beschouwd als samenwonend? Zo ja, wat vindt u daarvan?


* Hoe verhouden de genoemde voorbeelden zich tot het wettelijke criterium dat van samenwonen sprake is bij het merendeels bij elkaar verblijven ?


* Bent u het met mij eens dat het leveren van mantelzorg zeer wordt ontmoedigd als mantelzorgers voortdurend bang moeten zijn dat zij door de sociale recherche worden aangemerkt als samenwonend en dat dit een ongewenste ontwikkeling is?


* Bent u bereid om de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan te spreken op een correcte uitvoering van het criterium gezamenlijke huishouding ?


* Bent u, net als de SVB, van mening dat de voorlichting over het criterium gezamenlijke huishouding duidelijker moet? Wat gaat u doen om dit te bewerkstelligen?


* Bent u van mening dat een deel van de onduidelijkheid - en van de onzekerheid bij ouderen die daarvan het gevolg is - gelegen is in het wettelijke criterium? Overweegt u mede daarom vereenvoudiging van de wettelijke norm, bijvoorbeeld door te bepalen dat mensen die een eigen adres hebben, in principe een zelfstandig huishouden voeren?


(1) Utrechts Nieuwsblad, 21 april 2004Deel: ' Kamervragen over gevolgen wettelijk criterium 'gezamenlijke huishoud.. '
Lees ook