Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen01.003 vragenformulier 1 maart 2000


2990007750

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Hoogervorst, over de groei van het aantal werklozen. (Ingezonden 1 maart 2000)


1

Kent u het artikel «Aantal WAO'ers groeit door complot»? 1)


2

Deelt u de mening van de heer S. Knepper, hoofd verzekeringsartsen van het LISV, dat het management van de bedrijven, de keuringsartsen van de uitvoeringsinstellingen en de werknemers tezamen verantwoordelijk zijn voor de groei van het aantal WAO-uitkeringen? Zo neen, waarom niet?


3

Hoe oordeelt u over de inschatting van de heer Knepper dat de hoge kosten voor de werkgever geen drempel vormen voor de instroom in de WAO?


4

Wat is uw mening over de suggesties van de heer Knepper de ontslagbescherming van langdurige zieke werknemers te beperken, de in de CAO's vastgelegde aanvullingen op de uitkeringen te verbieden, en de WAO voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten af te schaffen en te vervangen door een reïntegratieuitkering?


5

Heeft de heer Knepper deze opvattingen geventileerd als privé-persoon, of in zijn hoedanigheid van hoofdverzekeringsartsen van het LISV? Zo ja, welke waarde hecht u dan aan die opvatting? Zo neen, welke betekenis heeft die opvatting?


6

Moet de nadruk niet veel meer komen te liggen op verbetering van de arbeidsomstandigheden en op het bevorderen van de reïntegratie van arbeidsongeschikten?

De Volkskrant, 19 februari jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over groei van het aantal WAO'ers '
Lees ook