GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 12 februari 2003 18:19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hard optreden tegen dioxine in vlees

(12 februari 2003)

Kamervraag

Nederland wordt andermaal geconfronteerd met vlees dat vervuild is met dioxine. GroenLinks vindt dat dit nogmaals duidelijk maakt dat de mengvoederindustrie haar zaken nog lang niet op orde heeft. Daarom moet de overheid hard optreden tegen deze malafide praktijken en ervoor zorgen dat het vervuilde vlees uit de schappen verdwijnt.

Schriftelijke vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over dioxine in veevoer

1.
In hoeverre is er door de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) reeds vastgesteld of het dioxinegehalte in vlees dat reeds in de handel is gekomen te hoog is? Zijn hiervoor reeds testen uitgevoerd op voedingsmiddelen die in de handel zijn?

2.
Op welk moment zal er worden overgegaan tot het terughalen van mogelijk vervuilde producten? Wie neemt hiertoe de beslissing?

3.
Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat voorkomen moet worden dat besmet vlees geconsumeerd wordt en dat daarom zo snel mogelijk moet worden overgegaan op het terughalen van mogelijk vervuilde producten?

4.
Hoe moet de mededeling van een woordvoerder van de VWA gezien worden, dat 'er mogelijk vlees dat dioxine bevat in de schappen ligt, maar dat dit niet veel kan zijn' (1) ? Deelt u deze opvatting?

5.
Hoe valt bovenstaande bewering van de VWA te rijmen met de bewering van de VWA van hedenochtend in de Volkskrant (2) dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, omdat het om zeer lage concentraties gaat? Waarop is deze constatering gestoeld?

6.
Op welk moment na 15 januari jl. is er in enige vorm een ambtelijk dan wel andersoortig, officieel dan wel informeel, signaal uit Duitsland ontvangen dat er mogelijk besmet veevoer in Nederland werd gebruikt?

7.
Hoe kan het dat het Nederlandse bedrijf dat het besmette broodmeel importeerde, terwijl dit bedrijf GMP-gecertificeerd was, toch grondstoffen betrok van een bedrijf dat niet over de juiste papieren beschikte? Welke sancties kunnen aan dit Nederlandse bedrijf worden opgelegd en wie is daarvoor verantwoordelijk?

8.
Hoe kan het dat bij de leveranciers van veevoer, die besmet voer hebben geleverd, niet bekend is aan welke bedrijven ze dit hebben geleverd? Deelt u de opvatting van de fractie van GroenLinks dat het ontoelaatbaar is dat hierdoor het traceren van de vervuiling bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt? Zo ja, welke consequenties verbindt u daaraan?

9.
Klopt het dat u beweerd heeft dat de besmetting met dioxine van de geïmporteerde grondstoffen ontstaan is door het gebruiken van verbrand brood (3)? Is dit inderdaad de oorzaak? Waarom heeft u een andere lezing dan de Duitse regering, die heeft meegedeeld dat het is veroorzaakt door het verbranden van natte houtspaanders ? Wie heeft er nu gelijk?

9.
Wordt naar uw weten in Nederland ook broodmeel op een vergelijkbare manier (drogen in een hougestookte oven) verwerkt tot veevoer? Zo ja, vind u dat deze techniek nog langer toegestaan kan worden?

Bron:
(1) 'Mengvoer besmet met dioxine uit Duitsland', Agrarisch dagblad d.d. 11 februari jl. (2) 'Alarm om dioxine in veevoer', de Volkskrant d.d. 12 februari jl. (3) 'Duitsers: natte houtspaanders bron van dioxinebesmetting', Agrarisch dagblad d.d. 12 februari jl.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' Kamervragen over hard optreden tegen dioxine in vlees '
Lees ook