Partij van de Arbeid


Den Haag, 27 mei 2004


Vragen van het lid Kruijsen (PvdA) aan de ministers van Financiën en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


over de herbestemming van militaire terreinen in het kader van de EHS


* Klopt het dat het ministerie van Financiën, directie Domeinen, gronden in staatseigendom (bijvoorbeeld militaire terreinen) verkoopt aan derden, terwijl deze zijn aangewezen als EHS ? Zo ja, hoe staat dit in verhouding met de richtlijn die door voormalig staatssecretaris Bos is ingesteld, dat gronden in de EHS aan het ministerie van LNV aangeboden dienen te worden tegen de natuurwaarde ?


* Kunt u aangeven hoe de budgetneutraliteit, die als voorwaarde is gesteld bij het project herbestemming militaire terreinen door voormalig staatssecretaris van Eijck , zich verhoudt tot de bij vraag 1 genoemde richtlijn?


* Kunt u een overzicht geven van de gronden in eigendom van de Directie Domeinen die in de EHS liggen, met daarbij aangegeven welk gedeelte hiervan bestaat uit militaire terreinen?


* Bent u op de hoogte van de problemen in onder andere de Provincie Gelderland met het herbestemmen van militaire terreinen ? Wat gaat u doen om de problemen in Gelderland, die ontstaan zijn doordat er geen duidelijkheid is over de te verevenen projecten, onder andere bij de Vrijlandkazerne, vliegveld Deelen en de Kop van Deelen , op te lossen?


* Bent u van mening dat er op dit moment voldoende projecten voor verevening beschikbaar zijn die geld opleveren, waarmee de projecten binnen de EHS, zoals het onderhouden van complexen met monumentenstatus, gefinancierd kunnen worden?


* Zo ja, kunt u een overzicht geven, per provincie, van de af te stoten objecten, met daarbij aangegeven welke waarschijnlijk geld opleveren en welke geld kosten, met daarbij tevens aangegeven welk gedeelte hiervan binnen de EHS valt?


projectontwikkelaars machtig met natuur , Cobouw 21 april 2004-05-2004


Brief van Staatssecretaris Bos aan de vaste commissie voor Financiën van 3 oktober 2001 over afstoten van militaire terreinen.


Brief van Staatssecretaris van Eijck aan Gedeputeerde Staten van de verschillende provincies van 14 maart 2003 over herbestemming militaire terreinen.


Brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland aan de heer Wijn van 4 mei 2004 over het project Herbestemming Militaire terreinen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over herbestemming militaire terreinen EHS '
Lees ook