Partij van de Arbeid


Vragen van Bert Koenders en Usman Santi aan de minister van Buitenlandse Zaken
4 januari 2000 PvdA

1.
Welk aanbod heeft de minister van Buitenlandse Zaken aan de Indonesische regering gedaan t.a.v. het herstel van recht en orde op de Molukken? Kan het hierbij zelfs gaan om specifieke vormen van politie c.q. militaire assistentie?

2.
Is dit een bilateraal aanbod en hoe beoordeelt de regering Nederlandse aanbodmogelijkheden? Is dit aanbod besproken en onderwerp van overleg met andere relevante ministers, met partners in de EU en/of de VN, en is het gelimiteerd tot de Molukken?

3.
Welke initiatieven neemt de minister in bilateraal en multilateraal verband om vluchtelingen te helpen en noodhulp op korte termijn te leveren? Welke kanalen worden daarbij gebruikt?

4.
Gaat de minister ervan uit dat de huidige militaire en politiemacht die in de Molukken opereert onvoldoende neutraal is? Zo ja, wat betekent dit voor continuering van het wapen-embargo t.a.v. Indonesië?

5.
Is er sprake van 'second-track' verzoeningspogingen van bijvoorbeeld religieuze leiders?

6.
Hoe beoordeelt de regering de afwijzing van generaal Wiranto van buitenlandse assistentie?

7.
Kan de minister deze vragen op korte termijn beantwoorden gezien de ernst van de situatie?

Deel: ' Kamervragen over herstel recht en orde op Molukken '
Lees ook