Partij van de Arbeid

VRAGEN VAN HET LID VAN OVEN(PvdA) AAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

1.Is het waar dat Curinta NV op Curacao, het luchthavenbedrijf waarin de Nederlandse regering participeert - sedert 1996 meer dan 5,5 miljoen Naf heeft uitgegeven aan voorbereidingskosten voor de uitbreiding van de luchthaven waarvan meer dan 1 miljoen aan allerlei soorten adviezen? 1)

2.Klopt het dat in 2000 alleen al meer dan 1 miljoen Naf is besteed aan adviezen voor het " project masterplan" voor de luchthaven waarvan ruim 500.000 Naf aan een adviescommissie van vier personen onder wie een lid van de Raad van Commissarissen van Curinta NV zelf? 2)

3.Staat het aanvaarden van advieswerk door een lid van de Raad van Commissarissen niet op gespannen voet met het bepaalde in art. 123 van het Wetboek van Koophandel van de Nederlandse Antillen?

4.Klopt het dat de Staat der Nederlanden ook op dit ogenblik nog deelneemt aan Curinta NV voor een bedrag van tien miljoen Naf via de Nederlandse Participatie Maatschappij voor de Nederlandse Antillen (NPMNA)? 3)

5.Is naar aanleiding van de berichten over de uitgaven aan " advieswerk" gedaan door de directie van Curinta NV door de NPMNA als aandeelhouder namens de Staat der Nederlanden enige actie (zoals het bijeenroepen van een aandeelhoudersvergadering of - al of niet samen met andere aandeelhouders - het door de rechter doen instellen van een onderzoek overeenkomstig art. 132 van het Wetboek van Koophandel) ondernomen?

6.Zo ja, welke en met welk resultaat?

7.Zo neen, waarom niet?

8. Gold voor wat betreft de participatie door de Staat der Nederlanden via de NPMNA ook de overweging dat dit " de meest geëigende vorm bleek te zijn om te garanderen dat de bijdrage op de juiste bedrijfseconomische en a-politieke wijze is ingezet" zoals door U eerder aangegeven met betrekking tot de participatie in Curacao Ports Authorty ? 4)

9. Bent U het eens met de stelling dat er krachtig voor gewaakt moet worden dat Nederlandse overheidsgelden besteed aan deelnemingen in buitenlandse overheids nv's niet op oneigenlijke wijze worden gebruikt?

10.Is naar Uw oordeel de NPMNA nog steeds voldoende in staat zulks voor wat betreft Antilliaanse overheids NV's te garanderen?

1. Amigoe d.d. 6 juli 2001
2. Amigoe d.d. 5 juli 2001
3. Financiële verantwoording over het jaar 2000 (27 700 nr.13) onder 3. Leningen
4. Antwoord nr. 2 op vragen van van Oven en Gortzak (ingezonden 15 april 1999) over vermeen de geldverspilling bij Curacao Ports Authrity (nr. 1306)

Deel: ' Kamervragen over hoge uitgaven luchthavenbedrijf Curacao '
Lees ook