---

Kamervragen en antwoorden
---

Huisvesting in Nederland van uit het buitenland terugkerende militairen

30-05-2002

Antwoorden op de vragen van het Tweede-Kamerlid Van den Doel over huisvesting in Nederland van uit het buitenland terugkerende militairen (2010209750)

1. Is het u bekend dat veel militairen, die na een plaatsing in het buitenland naar Nederland terugkeren, grote problemen hebben met het verkrijgen van woonruimte in hun nieuwe standplaats?

Het is bekend dat een aantal terugkerende defensiemedewerkers problemen onder- vinden bij het verkrijgen van woonruimte. Het aantal geconstateerde en bekende probleemgevallen bedraagt op jaarbasis enige tientallen. In dergelijke gevallen kunnen defensiemedewerkers een beroep doen op ondersteuning door Defensie. Daarbij geldt het uitgangspunt dat de defensiemedewerker niet de verplichting heeft om in de buurt van de nieuwe standplaats te wonen, doch vrij is in de keuze van zijn woonplaats.

Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen verstrekt Defensie als werkgever voor aanvang van een buitenlandplaatsing uitvoerige informatie over aan de huisvesting gerelateerde zaken.

2. Hoe lang van tevoren worden in het buitenland geplaatste militairen op de hoogte gesteld van hun nieuwe standplaats in Nederland? Vindt u deze termijn adequaat mede gezien het feit dat ook nieuwe huisvesting moet worden gezocht?

Het in het buitenland geplaatst defensiepersoneel wordt zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk zes maanden voor het einde van de plaatsing, op de hoogte gebracht van de nieuwe standplaats. In de praktijk blijkt deze periode als voldoende te worden ervaren.

In het geval dat zich problemen voordoen, kan de defensiemedewerker gebruik maken van de mogelijkheden die worden geboden door de centrale regeling Tijdelijke onderbrenging (terugkerende) militairen, die voorziet in tijdelijke huisvesting gedurende een overbruggingsperiode totdat de definitieve huisvesting kan worden betrokken.

3. Ziet u een rol weggelegd voor Defensie als werkgever om het huisvestingsprobleem van uit het buitenland teruggekeerde militairen mede te helpen oplossen ? Zo neen, waarom niet ?

Ja.

4. Zo ja, bent u bereid om met woningbouwcorporaties in die gemeenten waar onderdelen van de krijgsmacht zijn gevestigd, hierover bindende afspraken te maken ? Zo neen, waarom niet ?

Gelet op de vrije keus van vestiging in Nederland bij terugkeer uit het buitenland en het geringe aantal geconstateerde gevallen waarin zich problemen voordoen, liggen bindende afspraken tussen Defensie en woningbouwcorporaties niet in de rede.

In het beleidskader Family Support, waarin een groot aantal aanbevelingen is opgenomen teneinde de buitenlandplaatsingen aantrekkelijker te maken, zijn ook een aantal aanbevelingen over huisvesting van terugkerende militairen opgenomen. Ik zal u separaat over dit beleidskader Family Support alsmede het beoogde implementatietraject informeren.

Nieuws Ministerie van Defensie


Deel: ' Kamervragen over huisvesting in Nederland voor uit buitenland terugk.. '
Lees ook