Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen10.003 vragenformulier 10 maart 2000


2990008120

Vragen van de leden Atsma en Reitsma (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën over de inkomensregeling topsporters. (Ingezonden 10 maart
2000)


1

Hebt u kennisgenomen van het artikel «Centen op de sintelbaan»? 1)


2

Is er sprake van een meningsverschil tussen u beiden over de uitwerking van de inkomensregeling voor topsporters? Welk «juridisch bezwaar» kleeft er volgens de staatssecretaris van Financiën aan de regeling zoals die vorig jaar door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is voorgesteld?


3

Is het bericht waar dat de staatssecretaris van Financiën de voorstellen van NOC*NSF om te komen tot een prestatieloon voor topsporters ook uit fiscale overwegingen beter vindt dan die van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?


4

Kunt u garanderen dat de topsporters niet de dupe worden van een lang slepende discussie over de uitvoeringsregeling en op welke termijn legt u de definitieve regeling aan de Tweede Kamer voor?


5

Bent u bereid gedetailleerd in te gaan op de relatie tussen sport(vereniging) en fiscus, mede naar aanleiding van de toezeggingen van de staatssecretaris van Financiën tijdens de algemene ledenvergadering van NOC*NSF in 1999.

Elsevier, 8 maart jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over inkomensregeling topsporters '
Lees ook