ministerie van economische zaken - persbericht 206 datum: 30-11-1999

huishoudens als vrije klanten op de elektriciteitssector

het lid van de tweede kamer m.b. vos (groenlinks) heeft aan de minister van economische zaken op 3 november 1999 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 heeft uw directeur-generaal gezegd dat huishoudens veel eerder dan in 2007 vrije klanten op de elektriciteitssector worden? 1)

2 is hier sprake van een officieel standpunt van uw ministerie?

3 zo neen, wat is uw oordeel over deze mededeling van uw dg?

4 zo ja, wat is de aanleiding voor deze huishoudelijke ommezwaai? waarom heeft u de kamer nog niet geinformeerd en bijvoorbeeld tijdens de recente begrotingsbehandeling mededelingen hierover gedaan?

1) anp, 1 november jl.

de minister van economische zaken, a. jorritsma-lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 in energie nederland heeft mijn directeur-generaal van energie gezegd dat wij denken aan substantiele versnelling van de stroomliberalisering. dat zou betekenen dat de consumenten eerder dan 2007 keuzevrijheid krijgen.

2, 3 en 4 het is niet voor het eerst dat de mogelijkheid van een versnelling van het liberaliseringtempo wordt geopperd. er is in de memorie van toelichting bij de ez-begroting voor 2000 aandacht aan besteed. bovendien heb ik uw kamer naar aanleiding van een discussie tijdens de algemene politieke beschouwingen over dit onderwerp een brief gestuurd (kamerstukken ii, 1998-1999, 26800 xii, nr. xx).

naast onderhavige vragen van mevrouw m.b. vos, heeft ook de heer crone tijdens het algemeen overleg van 10 november j.l. met de vaste commissie voor economische zaken over het jaarverslag 1998 van de dte aan mij vragen gesteld over versnelde liberalisering. ik ben tijdens dit debat ingegaan op de belangrijkste redenen voor een dergelijke versnelling. deze zijn:
- het versterken van de positie van de consument;
- oog houden voor de ontwikkelingen in landen om ons heen. de liberalisering verloopt daar in het algemeen sneller. gebleken is dat liberalisering duidelijk in het voordeel is van alle afnemers. de prijzen van de kwh dalen en de kwaliteit van de service neemt toe.

inmiddels is het energierapport 1999 gepresenteerd. hierin worden de redenen voor een mogelijke versnelling nogmaals uiteengezet en wordt een onderzoek naar mogelijke knelpunten aangekondigd. ik kom graag nader met u over dit onderwerp te spreken tijdens het debat over voornoemd energierapport 1999.

Deel: ' Kamervragen over klanten op de electriciteitssector '
Lees ook