Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

In afschrift aan:

de Voorzitter van de Eerste Kamer

der Staten-Generaal
Directie Politieke Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag
Binnenhof 20

Den Haag

Datum 6 december 1999
Kenmerk 651/99-DPZ
Blad /1
Betreft Kosovo-evaluatie

Zeer geachte Voorzitter,

Met verwijzing naar de herinnering van de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken dd. 25 november 1999, kenmerk BuZa
92/99, inzake toezending van de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gevraagde evaluatie van de Kosovo-crisis deel ik U, mede namens de Minister van Defensie, mee dat het kabinet heeft besloten behandeling uit te stellen tot na het Kerstreces. Na behandeling zal de evaluatie spoedigst namens het kabinet aan Uw Kamer, en in afschrift aan de Eerste Kamer, worden gezonden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Kamervragen over Kosovo-evaluatie '




Lees ook