Partij van de Arbeid

Den Haag, 24 februari 2003

Vragen van de leden Crone en Heemskerk (PvdA) aan de minister van Financiën

1. Heeft u kennisgenomen van de nadere ontwikkelingen rondom Legio Lease?

2. Hoe beoordeelt u de garantstelling van de Dexia Groep in België voor de verplichtingen van haar Nederlandse dochter Dexia Bank Nederland? Is hiermee juridisch sluitend geregeld dat eventuele claims uit hoofde van Legio Lease zullen kunnen worden betaald?

3. Kan bij overtreding van de wet en nadere regels die door de A-FM zijn gesteld teruggave worden geëist van de inleg of kunnen andere schadeclaims worden ingediend op basis van (overtreding van) toezichtwetgeving of reclamevoorschriften?

4. Kunt u inzicht geven in de omvang van de financiële schade bij gezinnen, die is ontstaan door beleggingen in aandelenleaseconstructies in het algemeen en Legio Lease in het bijzonder? Om welke bedragen gaat het per huishouden en per contract?

5. Is het juist dat het om 400.000 mensen of meer gaat die financieel verlies leiden als gevolg van Legio Lease? Heeft één en ander gevolgen voor de aflossingscapaciteit van mensen als het gaat om hypotheken en andere kredieten? Zijn instellingen voor schuldhulpverlening betrokken bij deze mensen, en in welke mate?

6. Kunt u inzicht geven in de juridische positie van de gedupeerden? Wanneer zal helderheid ontstaan over hun positie?

7. Is het juist dat DSI de behandeling van klachten heeft aangehouden? Kunt u aangeven waarom dit het geval is?

8. Welke stappen kunt u overwegen om het financiële leed te verzachten? Kunt u in overleg treden met de betrokken partijen, teneinde een oplossing voor dit probleem te bevorderen?

9. Kan in overweging worden genomen om de mogelijkheid te creëren om de Legio Lease contracten te verlengen, zodat niet aan het eind van het contract het verlies hoeft te worden genomen, maar kan worden gewacht tot de beurs weer aantrekt?

10. Deelt u de mening dat de risico's die zijn verbonden aan het beleggen met geleend geld zo veel mogelijk beperkt moeten worden? Bent u van mening dat deze risico's met de huidige wet- en regelgeving in voldoende mate zijn afgedekt?

11. Overweegt u de mogelijkheid om beleggen met geleend geld te verbieden? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?

12. Hoe oordeelt u over de effectiviteit van de financiële bijsluiter? Wanneer kan een evaluatie van de financiële bijsluiter ter bespreking in de Kamer worden verwacht

Deel: ' Kamervragen over nadere ontwikkelingen rondom Legio Lease '
Lees ook