Tweede Kamer der Staten Generaal

szw00vra.gen nevenfuncties voorzitter college van toezicht sociale ver zekeringen

Gemaakt: 22-2-2000 tijd: 12:7


1
Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de navolgende vragen over de nevenfuncties van de voorzitter van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv) ter beantwoording aan de regering voorgelegd. Deze vragen, alsmede de daarop op gegeven antwoorden, zijn hieronder afgedrukt

De voorzitter van de commissie,

Terpstra

De griffier voor deze lijst,

Nava

Vragen van de fracties van PvdA, VVD, CDA en D66

Zijn er bij de benoeming van de heer Scherpenhuijsen Rom als voorzitter van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv) afspraken gemaakt over de verenigbaarheid van het voorzitterschap van het Ctsv met nevenfuncties, met name die van voorzitter van de Raad van Commissarissen van Pink Roccade? Zo ja, hoe luiden die dan? Is er een proefperiode afgesproken en zijn er na die periode nadere afspraken gemaakt om te voorkomen dat er een situatie ontstaat zoals die nu ontstaan is?

Wanneer is de heer Scherpenhuijsen Rom als voorzitter van de Raad op de hoogte gesteld van de overname van de automatiseringsafdeling van het GAK?

Wanneer zijn het Ctsv, het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de hoogte gesteld van de overname van de automatiseringsafdeling van het GAK? Waarom is het naar het inzicht van de staatssecretaris pas eind januari 2000 onverenigbaarheid tussen de functies van voorzitter van het Ctsv en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Pink Roccade ontstaan? Was ten tijde van het aantreden van de voorzitter van het Ctsv Pink Roccade nog een staatsbedrijf? Is naar het oordeel van de staatssecretaris de beursgang van Pink Rocade begin 1999 voor de positie van de voorzitter van het Ctsv relevant geweest? Is de staatssecretaris daarover geïnformeerd en heeft daarover met de staatssecretaris en binnen het Ctsv overleg plaats gevonden? Zijn daar afspraken gemaakt? Zo ja welke?

Hoe is de positie van de huidige voorzitter van het Ctsv als in het kader van een beoordeling van de overname zou moeten worden ondervraagd door zijn medebestuursleden?

Welke nevenfuncties worden door de andere bestuursleden van het Ctsv bekleed en welke afspraken zijn daarover gemaakt?

Deelt de staatssecretaris de visie van deze leden dat het Ctsv een volstrekt onafhankelijk toezichtsorgaan moet zijn, zeker in het licht van de lopende SUWI-trajecten? Indien dit bevestigend wordt beantwoord, vloeit hieruit dan niet automatisch voort dat voor zowel bestuur als directie van het Ctsv nevenfuncties met raakvlakken met de sociale zekerheid (betaald dan wel onbetaald) niet aan de orde zouden moeten zijn?

Heeft de voorzitter van het Ctsv op enigerlei wijze direct geparticipeerd in besluitvorming bij Pink Rocade over de overname van het automatiseringsbedrijf. Zo ja waar wanneer en in welke hoedanigheid.

Kan er sprake zijn geweest van (voor)kennis over het automatiseringsbedrijf van het GAK bij de president commissaris van Pink Rocade uit hoofd van zijn functie als voorzitter van het Ctsv? Zo ja, kan dat van invloed zijn geweest op de keuze van de overname partner of de prijs?

Is het mogelijk dat andere automatiseringsbedrijven van uvi's verkocht gaan worden aan Pink Rocade?

Vragen van de GroenLinks-fractie

Welke posities heeft PinkRoccade in de sociale zekerheid, nog buiten de huidige kwestie betreffende de GAK-dochter ASZ? Is het juist dat PinkRoccade ook een belangrijke rol speelt met betrekking tot het cliënt volg- en communicatiestelsel (cvcs)? Wat heeft dit betekend voor de positie van de heer Scherpenhuijsen Rom, die als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Pink Roccade te maken had met toezicht van zichzelf, als voorzitter van het Ctsv, op de afstemming van automatiseringssystemen van cvcs, uvi's en sociale diensten (waarvoor ook veel werk geleverd werd en wordt door Pink Roccade)?

Wanneer heeft het Ctsv kennis genomen van de verkoop van ASZ aan Pink Roccade? Heeft de heer Scherpenhuijsen Rom het bestuur en de directie tijdig ingelicht over zijn mogelijke dubbele positie? Hoe is de positie van de heer Scherpenhuijsen Rom hierdoor nu binnen het Ctsv?

Is het gezien deze kwestie en met het oog op de noodzaak, dat bij een ingewikkelde reorganisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid er geen twijfel mag bestaan over de onafhankelijkheid van het toezicht, niet beter dat de heer Scherpenhuijsen Rom terug treedt als voorzitter van het Ctsv?

Vragen van de SP-fractie

Is de staatssecretaris van mening dat de heer Scherpenhuijsen Rom de functies van voorzitter van het Ctsv en van voorzitter van de Raad van Commissarissen van Pink Roccade voldoende uit elkaar heeft weten te houden?

Wanneer wist de heer Scherpenhuijsen Rom in elk van beide functies officieel en officieus van de overname van ASZ GAK door Pink Roccade?

Hoelang geleden was te voorzien geweest dat deze functies mogelijk ooit zouden kunnen botsen?

Welke nevenfuncties heeft de heer Scherpenhuijsen Rom nog meer? Zouden deze ooit ook strijdig kunnen zijn met de functie van voorzitter van het Ctsv?

Welke nevenfuncties hebben de andere bestuurders van het Ctsv?

Zou openbaarmaking van de nevenfuncties van alle toezichthouders dergelijke problemen in de toekomst kunnen helpen voorkomen?

Zou een verbod op betaalde nevenfuncties van toezichthouders dergelijke problemen hebben kunnen voorkomen?

Is het gezag van de voorzitter van het Ctsv is aangetast?

Was het verstandig om iemand die reeds eerder uit een gewichtige functie is gestapt, omdat hij tenminste de schijn tegen zich had dat hij verschillende petten niet kon scheiden, een functie te laten bekleden waarvan in de profielschets als een van de belangrijkste eisen staat geformuleerd dat de bekleder van die functie boven de partijen moet kunnen staan en bovendien moet beschikken over politieke sensitiviteit?

Waarom heeft het Ctsv een gedragslijn die voorschrijft dat de voorzitter zich niet bezighoud met de geplande overname van de private GAK-poot?

Wat is de waarde van het onderzoek van het Ctsv naar de overname van de automatiseringspoot van het GAK door Pink Roccade, als de voorzitter van het Ctsv zijn handtekening er niet onder kan zetten?

Is de heer Scherpenhuijsen Rom nog wel handhaafbaar als voorzitter van het Ctsv?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over nevenfuncties voorzitter Ctsv '
Lees ook