Partij van de Arbeid

Vragen van het lid Bolhuis (PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat

1. Hebben de bewindspersonen kennis genomen van het artikel in Cobouw getiteld "Stoere Nma kon onderzoek prijsafspraken niet aan "? 2. Is het juist dat de Nma nog steeds geen onderzoek is gestart inzake mogelijke prijsafspraken van aannemers, onder andere met betrekking tot HSL-Zuid en de Noord-Zuidlijn in Amsterdam ?
3. Herinnert de Minister van Economische Zaken zich de discussie over dit onderwerp tijdens het Algemeen Overleg over het jaarverslag 2000 van de Nma en haar toezegging hier werk van te maken ?
4. Is het juist dat de Nma in deze nog steeds geen actie heeft ondernomen ?
5. Is de reden hiervan dat de Nma tot nu toe van de zijde van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geen opmerkingen in zake dit onderwerp heeft ontvangen ?
6. Is het gebruikelijk dat de Nma afwacht totdat er klachten of opmerkingen worden kenbaar gemaakt alvorens zij een onderzoek start ? Acht de Minister het niet wenselijk dat juist in sectoren waar kartels worden vermoed de Nma uit eigen beweging en zo mogelijk onverwacht onderzoek doet ? 7. Zijn de opmerkingen in "Cobouw" juist dat het niet starten van een onderzoek door de Nma veroorzaakt wordt door het gebrek aan expertise bij deze dienst ? Zo nee, kan de minister dan aangeven wat deze expertise behelst en hoe deze is opgebouwd ? Zo ja, kan dan aangegeven worden op welke wijze er zorg voor wordt gedragen dat alsnog bij de Nma expertise wordt opgebouwd en beschikbaar blijft.

Deel: ' Kamervragen over onderzoek Nma naar prijsafspraken HSL-Zuid '
Lees ook