Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 juni 2002

VRAGEN VAN HET LID VAN HEEMST (PVDA) AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE (1)

1. Wanneer en hoe is de ontsnapping van een van terrorisme verdachte Algerijn uit het Huis van Bewaring in Breda ontdekt en welke maatregelen zijn vervolgens genomen?

2. Waren er bijzondere voorzieningen getroffen voor de bewaking van deze bijzondere verdachte en zo neen, waarom zijn die voorzieningen achterwege gebleven?

3. Heeft dit Huis van Bewaring te maken met een personeelstekort en zo ja, was er minder personeel beschikbaar dan normaal gesproken het geval zou zijn geweest?

4. Waren er uitzendkrachten of andere tijdelijk ingehuurd personeel ingeschakeld en zo ja, is dat van invloed geweest op de oorzaak van de ontsnapping, de ontsnapping als zodanig, de ontdekking ervan en de maatregelen die vervolgens zijn getroffen?

5. Wilt u deze vragen en die van het lid Rietkerk beantwoorden voor aanstaande dinsdag, zodat de mogelijkheid bestaat over deze antwoorden volgende week te debatteren?

(1) Toelichting: deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen over dit onderwerp van het lid Rietkerk d.d. 6 juni 2002

Deel: ' Kamervragen over ontsnapping uit het huis van bewaring in breda '




Lees ook