Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen01.003 vragenformulier 1 maart 2000


299007730

Vragen van het lid Verburg aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Grote Steden- en Integratiebeleid over het opdoen van werkervaring in Marokko. (Ingezonden 1 maart 2000)


1

Kunt u bevestigen dat het werkervaringsproject Euro-mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO) Marokkaanse werkloze jongeren in Marokko werkervaring laat opdoen? 1)


2

Is de overheid op enigerlei wijze betrokken in het in vraag 1. bedoelde project en zo ja, op welke wijze?


3

Kunt u tevens bevestigen dat hen «een baan in Nederland wordt gegarandeerd»? Hoe hard is die garantie?


4

Om hoeveel jongeren gaat het in dit project? Is het eenmalig of structureel?


5

Wie betaalt de kosten van het gehele project (waaronder reis en verblijf van de desbetreffende jongeren in Marokko) en wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?


6

Hoe verhoudt het opdoen van werkervaring door in Nederland geboren Marokkaanse jongeren in Marokko zich tot de huidige krappe arbeidsmarkt in Nederland?


7

In hoeverre sluiten de ervaringen opgedaan op de Marokkaanse arbeidsmarkt aan op de Nederlandse? Zijn beide markten in dat verband goed vergelijkbaar?


8

Wat is de meerwaarde van het opdoen van ervaring op de Marokkaanse arbeidsmarkt boven de werkervaring op de Nederlandse, mede gelet op het feit dat de baangarantie na afloop een garantie op de Nederlandse arbeidsmarkt betreft?


9

Deelt u de opvatting dat deze gang van zaken de integratie van Marokkaanse jongeren in de Nederlandse samenleving in het algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder niet bevordert?


10

Acht u deze gang van zaken wenselijk, wat is uw oordeel over dit project en overweegt u stappen in de richting van het EMCEMO en zo ja, welke?

Trouw, 25 februari jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over opdoen van werkervaring in Marokko '
Lees ook