GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 5 september 2001 17:44 Overaanbod van bedrijventerreinen in Coevorden

( 5 september 2001)

Vragen van de leden Van der Steenhoven en Van Gent (beiden GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het overaanbod van bedrijventerreinen in Coevorden 1. Bent u op de hoogte van het voornemen van de gemeente Coevorden om in de komende jaren een tweetal nieuwe bedrijventerreinen (nl. Leeuwerikenveld II en De Watering, resp. 60 en 30 ha.) aan te leggen? 2. Bent u daarnaast op de hoogte van het feit dat van het grensoverschrijdende bedrijventerrein 'Europark' in vijf jaar tijd slechts 50 ha is uitgegeven van de totaal beschikbare 350 ha.? 3. Bent u tevens op de hoogte van het feit dat het plangebied 'Leeuwerikenveld II' een belangrijk weidevogelgebied is, waar onder meer kievieten, grutto's, tureluurs en scholeksters verblijven en fourageren? 4. Deelt u de mening dat het nieuwe bedrijventerrein 'De Watering' de 'rode contour' van Rijksweg 34 overschrijdt, en dat mede daarom realisatie ervan ongewenst is? 5. Wat is uw mening over het feit dat de provincie Drenthe ruim 700 ha. nieuw aan te leggen bedrijventerrein claimt, terwijl de behoefte-raming van het CPB ten hoogste 460 ha. bedraagt tot 2010? 6. Wat is daarnaast uw mening over de mogelijkheid om een deel van de lokale en regionale behoefte aan nieuwe locaties te faciliteren binnen het grotendeels braakliggende Europark, in plaats van op Leeuwerikenveld II en De Watering? 7. Kunt u aangeven in hoeverre binnen de gemeente Coevorden, alsmede binnen de provincie Drenthe, de mogelijkheden tot betere en meer intensieve benutting van bestaande bedrijventerreinen zijn onderzocht, en welke resultaten deze inventarisatie heeft opgeleverd? Bent u van mening dat uitbreiding van het areaal niet aan de orde dient te zijn zolang de mogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied niet zijn uitgeput? 8. Is er binnen het stedelijk netwerk, waarvan de gemeente Coevorden deel uit maakt, sprake geweest van afstemming over de realisatie van nieuwe bedrijvigheid? Zo nee, wat is hierover uw mening? 9. Is het correct dat uw Inspecteur voor de Ruimtelijke Ordening, regio Noord, bezwaar heeft aangetekend tegen de voornemens van de gemeente Coevorden m.b.t. de realisatie van beide nieuwe bedrijventerreinen? Zo ja, kunt u deze bezwaren inhoudelijk toelichten? 10. Kunt u aangeven welke stappen er door u en uw Inspectie zullen worden gezet ter voorkóming van realisatie van beide bedrijventerreinen?

Deel: ' Kamervragen over overaanbod bedrijventerreinen in Coevorden '
Lees ook