ChristenUnie


Overeenkomst gem Alkmaar, AZ en brancheverenigingen Dinsdag 18 Maart 2003 - 14:54

Vragen van de leden Slob (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Cornielje (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en van Volkshuis-vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de overeenkomst tussen de gemeente Alkmaar, de voetbalclub AZ en brancheverenigingen.(Ingezonden 17 februari 2003)
1
Kent u de overeenkomst die op 31 januari jl. is gesloten tussen de gemeente Alkmaar, de voetbalclub AZ en brancheverenigingen van plaatselijke winkeliers?
2
Bent u op de hoogte van de bedreigingen, intimidaties en vernielingen door zich supporters van AZ noemende tussen december 2002 en januari 2003 1 de (doods)bedreigingen op het internet, per e-mail en bekladding van winkelpanden?
3
Kunt u een beschrijving van bovengenoemde incidenten zoals deze bekend zijn bij de lokale autoriteiten aan de Kamer doen toekomen? 4
Hoe beoordeelt u uitspraken van winkeliers 2 dat angst de enige motivatie is geweest om akkoord te gaan met de overeenkomst? 5
Erkent u dat deze overeenkomst tot stand is gekomen onder druk van deze omstandigheden?
6
Hoe beoordeelt u in dat licht de rechtsgeldigheid van deze overeenkomst? Bent u bereid hiernaar onderzoek te laten uitvoeren? 7
Heeft het gemeentebestuur naar uw oordeel adequaat gehandeld door in plaats van aan de rechterlijke uitspraak gehoor te geven, de bouwvergunning in te trekken, de winkeliers-verenigingen in bescherming te nemen tegen de bedreigingen en intimidaties, mee te gaan in een bemiddelingsproces dat ten doel had om de winkeliers te laten afzien van gerechtelijke procedures? Zo neen, heeft de gemeente zich dan laakbaar gedragen?
8
Heeft door deze gang van zaken naar uw oordeel, in de woorden een columnist 3 , in plaats van de rechtsstaat het recht van de straat gezegevierd? Hoe beoordeelt u de kans dat zich in andere gemeenten in Nederland dergelijke taferelen zullen herhalen? 1 In het bijzonder in de weekeinden van 11 en 12 januari en van 25 en 26 januari.
2 Parool, 3 en 4 februari jl.
3 NRC Handelsblad, 10 februari jl.

---

Deel: ' Kamervragen over overeenkomst Alkmaar, AZ en brancheverenigingen '
Lees ook