Partij van de Arbeid


Vragen van Ferd Crone (PvdA) en Van den Akker (CDA) aan de minister van EZ
15 november 1999 PvdA

1.Is het bericht* juist dat uw brief met uw opvatting over mogelijkheden en wenselijkheden van privatisering van het gasbedrijf pas na het algemeen overleg van 10 november j.l. aan de Gemeente Haarlemmermeer is verstuurd?

2. Zo ja, op welke wijze heeft u dan wel eerder, zoals u tijdens het overleg meedeelde, op volstrekt duidelijke wijze aan de gemeente uw opvatting ter zake bekend gemaakt?

3.Acht u het, als dat niet is gebeurd, niet onjuist dat kennelijk wel potentiele kopers van het bedrijf door u over uw opvatting zijn geinformeerd, maar niet de gemeente?

4.Waarom heeft u niet veel eerder de Tweede Kamer van de mogelijke privatisering van een energiebedrijf op de hoogte gesteld, zoals toch ten aanzien van electriteitsbedijven door u aan de Kamer toegezegd tijdens het algemeen overleg van 29 juni j.l.; mede gelet op de duidelijke wens van de Kamer?

5.Bent u bereid bij volgende gelegenheden van mogelijke privatisering de Kamer daar zo spoedig mogelijk over te informeren, zeker zolang regering en Kamer het nog niet eens zijn over het te voeren beleid ter zake van privatisering van nutsbedrijven?


* NRC Handelsblad, 10 november 1999

Deel: ' Kamervragen over privatisering gasbedrijf Haarlemmermeer '
Lees ook