Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.582 rechtsbescherming van langkampeerders
Gemaakt: 9-2-2000 tijd: 16:30


2

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 februari 2000

Onderwerp:

Kamervragen rechtsbescherming

langkampeerders.

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief doe ik u hierbij mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de beantwoording toekomen op de vragen gesteld door het lid Poppe (SP) over de rechtsbescherming van langkampeerders.


1

Ja.


2

Er vindt inderdaad een herstructurering plaats.

Het is mij bekend dat er een conflict is tussen de coöperatieve vereniging Flevo Natuur u.a. en een viertal andere eisers versus Nederlands Naturisten Terrein b.v. Er loopt een gerechtelijke procedure tussen betrokken partijen. Het is niet aan mij om hierin verdere uitspraken te doen.


3

Er vindt thans groot onderhoud (snoeiwerk, dunning) plaats van het bos gelegen op het terrein van de camping Flevo Natuur. Voor dit groot onderhoud zijn geen kapvergun-ningen nodig. Op verzoek van de verblijfsrecreanten op de camping Flevo Natuur heeft Staatsbosbeheer Flevoland in november 1999 voorlichting gegeven over nut en noodzaak van dergelijk groot onderhoud. Er is geen sprake van het dempen en graven van sloten, maar van onderhoud aan de vijverpartij. Voor dit onderhoud zijn geen vergunningen vereist. Een formele aangifte is bij de regiopolitie niet bekend.


4 en 5

De verantwoordelijkheid voor de onderlinge verhouding tussen vraag en aanbod van een diversiteit (inclusief kwaliteit en betaalbaarheid) van verblijfsrecreatiemogelijkheden berust bij de marktpartijen. De uitvoering van de wetgeving met betrekking tot het kamperen, zoals opgenomen in de Wet op de openluchtrecreatie, is gedecentraliseerd naar de gemeentelijke overheid.


- In -

In de concrete situatie van een camping, zoals Flevo Natuur, heb ik geen taak en draag ik geen verantwoordelijkheid.

Uit mij ter beschikking staande informatie blijkt, dat het niet in de bedoeling ligt om door de herstructurering van Flevo Natuur het oorspronkelijke recreatiegebruik van dit terrein om te zetten in vormen van permanente bewoning. Ten aanzien van de aanpak van de problematiek van permanente bewoning van recreatieterreinen verwijs ik u naar mijn brief hierover aan de Tweede Kamer, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 16-12-1999. De daarin aangekondigde interdepartementale verkenning van opties voor oplossingen is gestart.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over rechtsbescherming van langkampeerders '
Lees ook