Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen03.001 vragenformulier 3 januari 2000

Gemaakt: 3-1-2000 tijd: 14:40


2990004750

Vragen van het lid Van Oven (PvdA) aan de minister van Justitie over de toepassing van het rechtsmiddel «Cassatie in het belang der Wet» i.v.m. de interpretatie van art. 591 A van het Wetboek van Strafvordering. (Ingezonden 3 januari 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het inhoudelijk verschillende uitleg door een aantal Nederlandse gerechtelijke instanties van art. 591 A, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering, waar het gaat om de vergoeding van kosten aan een ex-verdachte die van hem telastegelegde feiten is vrijgesproken, meer in het bijzonder in verband met de vragen of

ook de kosten van een -al niet ambtshalve- toegevoegd raadsman voor vergoeding in aanmerking komen indien die toevoeging voorwaardelijk is gedaan

onder het begrip «zaak» in dat artikellid verstaan moet worden «een telastegelegd feit»(dus eventueel één feit naast andere feiten) «dan wel «al hetgeen waarop het rechtsgeding betrekking had»(dus alle feiten bijeen genomen)? 1)


2

Is het (rechtsongelijke) gevolg hiervan niet dat advocaten die in strafzaken worden toegevoegd in verschillende arrondissementen of ressorten daarvoor een verschillende honorering ontvangen al naar gelang de interpretatie van art. 591 A van het Wetboek van Strafvordering in het betrokken arrondissement of ressort?


3

Is het waar dat de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad heeft geweigerd terzake van een beslissing van het Hof Amsterdam in een dergelijke zaak cassatie in het belang der wet in te stellen zodat de gesignaleerde rechtsongelijkheid kon blijven voortbestaan?


4

Deelt u de stelling dat de bevordering van de rechtseenheid een nastrevenswaardig doel is waarvoor de aanwending van het rechtsmiddel «cassatie in het belang der wet» nu juist bij uitstek is aangewezen?


5

Bent u bereid te bevorderen dat terzake van een of meer beslissingen van een gerechtshof waarbij van interpretatie van art. 591 A, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering sprake is alsnog zo spoedig mogelijk cassatie in het belang der wet wordt ingesteld door een dergelijk verzoek te doen aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad dan wel hem een daartoe strekkende aanwijzing te geven?

zie het overzicht in «Strafrecht, actuele informatie over wetgeving en jurisprudentie» van 12 november 1999, blz. 236 e.v.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over rechtsmiddel 'Cassatie in belang der Wet' '
Lees ook