Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen06.001 vragenformulier 6 januari 2000

Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 14:23


2990004920

Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de minister van Economische Zaken over de situatie op de elektriciteitsmarkt. (Ingezonden 6 januari 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over de problemen van energiedistributiebedrijven bij de import van elektriciteit 1) en herinnert u zich de antwoorden van uw ambtsvoorganger op de inbreng van de SP fractie bij de Elektriciteitswet over dit onderwerp? 2)


2

Treden momenteel capaciteitsknelpunten op in het hoogspanningsnet ten gevolge van de grootscheepse import van elektriciteit?


3

Zijn er investeringen nodig om deze knelpunten op te heffen? Zo ja, welke investeringen, tegen welke geschatte kosten en met welke effecten op de elektriciteitsprijzen? Hoe is dit te rijmen met het antwoord van uw ambtsvoorganger dat: «aangezien er voldoende ruimte is in de huidige transportcapaciteit er op korte termijn ook geen netwerkknelpunten te verwachten zijn.»? Zo neen, waarom niet?


4

Hoe ontwikkelt zich de import en export van stroom? Is er per saldo sprake van een substantiële, structurele groei van het importoverschot en tegelijkertijd van de overcapaciteit bij Nederlandse elektriciteitsproducenten?


5

In welke orde van grootte zijn de financiële en werkgelegenheidseffecten bij de Nederlandse elektriciteitsproducenten ten gevolge van de huidige overcapaciteit?


6

Bent u in het licht van deze ontwikkeling van mening dat het kabinetsstandpunt ten tijde van de behandeling van de elektriciteitswet -kort samengevat: «De liberalisering is goed voor de afnemers van elektriciteit én voor de concurrentiekracht van de Nederlandse elektriciteitssector»- achterhaald is?

Financieele Dagblad, 28 en 29 december jl.

Tweede Kamer, Vergaderjaar 1997-1998, Kamerstuk 25 621, blz. 43.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over situatie op de elektriciteitsmarkt '
Lees ook