CDA

Schriftelijke vragen over aanwezigheid strontium 90 in Rotterdamse haven

Tweede Kamerlid Annie Schreijer-Pierik heeft aan minister Pronk van Milieu schriftelijke vragen gestelde over de aanwezigheid van strontium 90 in de Rotterdamse haven. Dit, naar aanleiding van de uitzending van Netwerk van 31 juli jl.

Hieronder staan alle vragen die Annie Schreijer-Pierik heeft gesteld:


1) Heeft u kennis genomen van de uitzending van Netwerk dd 31 juli?


2) Herinnert u zich de antwoorden op mijn vragen d.d .27 maart en 6 juni jl. waarin u stelde dat u zich zult beijveren om intensiever en ook onaangekondigd te controleren? Heeft er naar aanleiding van uw antwoorden op vragen in het AO van 16 juni jl. over milieuwetgeving en -handhaving daadwerkelijk intensivering van onderzoek door de inspectie, ook onaangekondigd, plaatsgevonden? Zo ja, wanneer en door wie? Zo nee, waarom is dit niet gebeurd, ondanks uw uitdrukkelijke toezeggingen?


3) Bent u het met mij eens dat, conform de kernenergiewet, de aanwezigheid van strontium 90 in de haven van Rotterdam tijdig gemeld dient te worden bij het IAA (Internationaal Atoom Agentschap) te Wenen? Waarom is dit niet gebeurd?


4) Erkent u dat met de aanwezigheid van Strontium 90 in de Rotterdamse haven een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid uitgaat? Welke concrete maatregelen bent u voornemens om op zeer korte termijn, bijvoorbeeld binnen een week, een einde te maken aan deze ongewenste situatie? Welke concrete maatregelen gaat u nemen om herhaling in de toekomst, ook elders in Nederland, te voorkomen?


5) Bent u op de hoogte van de wens van de gemeente Rotterdam om een centraal opvangpunt van radio-actief schroot in te stellen? Bent u op de hoogte van de wens dat de gemeente Rotterdam graag milieu-inspecties zou willen laten uitvoeren door de Regionale Milieu Inspectie Dienst? Acht u deze verlangens gerechtvaardigd? Wat is er de reden van dat beide wensen tot op heden niet zijn gerealiseerd?

Deel: ' Kamervragen over strontium 90 in Rotterdamse haven '
Lees ook