Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 28 maart 2000


2990009060

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over hogere termijnaflossing van studieschuld voor ex-banenpoolers. (Ingezonden 28 maart 2000)


1

Is het waar dat de ex-banenpoolers, voor wie nu een overgangsregeling bestaat om hen te compenseren voor de afname van de huursubsidie, als gevolg van het hogere belastbare inkomen in het kader van de huidige WIW, dit jaar ook geconfronteerd worden met een veel hogere termijnaflossing van hun studieschuld?


2

Kunt u aangeven om welk bedrag dit maximaal per maand gaat?


3

Zijn er behalve de huursubsidie en de draagkrachtmeting bij het terugbetalen van de studieschuld nog andere kwijtscheldings- of subsidieregelingen gebaseerd op het belastbaar inkomen?


4

Vindt u deze nieuwe inkomensachteruitgang redelijk, gezien de belofte dat banenpoolers bij de overgang naar de WIW netto hetzelfde inkomen zouden behouden?


5

Bent u bereid een oplossing voor dit probleem te creëren? Zo ja, waaraan denkt u dan? Zo neen, waarom niet?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over studieschuld ex-banenpoolers '
Lees ook