Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 28 maart 2000


2990009070

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitbesteding van gemeentelijke sociale zekerheidstaken. (Ingezonden 28 maart 2000)


1

Bent u op de hoogte van het besluit van de gemeente Aalsmeer om de uitvoering van de gemeentelijke sociale zekerheidstaken in zijn geheel uit te besteden aan het commerciële SOSZ? 1)


2

Vindt u, gezien ook de eerdere antwoorden van uw voorganger op Kamervragen, de uitvoering van dit besluit in strijd met het privacykader van de Abw? 2) Zo neen, waarom niet?


3

Vindt u, gezien de stellingname van uw voorganger en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegen de uitbesteding van de kerntaken van het toekomstige Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen, zoals de claimbeoordeling, deze uitbesteding door de gemeente Aalsmeer een wenselijke ontwikkeling? 3) Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?


4

Gaat u de gemeente Aalsmeer van uw standpunt op de hoogte stellen?


5

Acht u het raadzaam om nogmaals de gemeenten te informeren omtrent de uitbesteding van sociale zekerheidstaken door gemeenten?

Gemeenteraadsvergadering, 23 maart 2000.

Aanhangsel van de Handelingen der Tweede Kamer 1999-2000, nrs. 133 en
617.

In het plenaire debat over het Kabinetsstandpunt SUWI (kamerstuk 26
448 nr. 7) van 21 en 23 maart jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over uitbesteding sociale zekerheidstaken '
Lees ook