Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.362 vergoeodng extramurale zorg via awbz
Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 10:38


3

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 dec. 1999

Onderwerp

Kamervragen

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over de vergoeding van extramurale zorg via de AWBZ (2990003170).

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van het lid Kant (SP) over de vergoeding van extramurale zorg via de AWBZ.

(2990003170)

Vraag 1

Is het u bekend dat tengevolge van artikel 25 KB 746 mensen die momenteel in het buitenland een beroep doen op de thuiszorg, per 1 januari 2000 geen vergoeding meer zullen ontvangen terwijl Nederlanders die momenteel intramurale zorg ontvangen, dit wel gewoon via de AWBZ vergoed krijgen?

Antwoord

Ja. Artikel 25 KB 746 voorziet in een overgangsmaatregel ten aanzien van post-actieven, dat wil zeggen rechthebbenden op een Nederlandse langlopende uitkering, die buiten Nederland wonen en op 1 januari 2000 reeds recht hebben op een (aanvullende) financiële vergoeding van de kosten van bepaalde vormen van intramurale zorg ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Krachtens deze overgangsregeling worden voor deze categorie van post-actieven bestaande aanspraken voortgezet zonder onderliggende verzekerings- en premieplicht. Artikel 25 verzacht aldus de werking van artikel 26 van het KB 746, op grond waarvan post-actieven met ingang van 1 januari
2000 niet meer verzekerd zijn krachtens de volksverzekeringen, waaronder de AWBZ.

Vraag 2

Heeft u inzicht in de omvang van deze groep en hun mogelijkheid om zelf de nodige zorg te financieren?

Antwoord

Nee. Indien post-actieven niet langer zijn onderworpen aan de Nederlandse socialezekerheidswetgeving, volgt uit Europese regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid dat op hen in beginsel de sociale verzekeringswetgeving van het woonland van toepassing is (artikel 13, lid 2, sub f) van Verordening (EEG) nr. 1408/71. Of betrokkenen ook daadwerkelijk verzekerd worden in het woonland en soortgelijke verstrekkingen aldaar kunnen genieten als voorzien in de AWBZ is afhankelijk van de voorwaarden die de wetgeving terzake van verzekering stelt en het verstrekkingenpakket waarin die wetgeving voorziet. Aangezien binnen de EU geen sprake is van harmonisatie van socialezekerheidswetgeving kan zulks per lidstaat verschillen.

Vraag 3

Vindt u dat er sprake is van een ongelijke behandeling wanneer een deel van de personen die AWBZ-premie hebben betaald, nu het recht ontnomen wordt om hun verworven rechten uit te oefenen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid een voorziening te treffen voor deze mensen?

Antwoord

Nee, er is geen sprake van verworven rechten. Aan het feit dat men premies heeft betaald kan geen aanspraak worden ontleend tot voortzetting van een verzekering, en daarmede eventuele aanspraken, als de rechtsgrond daarvan als gevolg van wijzigingen in de regelgeving is komen te vervallen.

Ik overweeg niet een voorziening te treffen voor deze mensen. Aan het KB 746 ligt de doelstelling ten grondslag strakker vast te houden aan de oorspronkelijke bedoeling van de volksverzekeringen, namelijk dat slechts degenen die in Nederland wonen, verzekerd zijn.

Vraag 4

Herinnert u zich dat de Tweede Kamer heeft gevraagd om een overgangsregeling, welke slechts is getroffen voor personen die op 1 januari 2000 in een zorginstelling verblijven? Bent u niet van mening dat de mensen die momenteel thuiszorg krijgen, ook een onverzekerbaar risico lopen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Ja, de overgangsregeling ziet uitsluitend op vormen van intramurale zorg, zoals opname in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten. Het gaat hierbij om vormen van zorg waarvan het zonder meer vaststaat dat de kosten ervan dermate hoog zijn, dat zij doorgaans niet op de particuliere ziektekostenverzekeringsmarkt verzekerbaar zijn en over het algemeen ook niet door de betrokkenen zelf kunnen worden gedragen. Met de beperking tot bepaalde vormen van intramurale zorg is aangesloten bij de zorgvormen zoals deze zijn opgenomen in het Besluit Wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering (Stb. 1991, 725). Ook in dit besluit wordt de wachttijd voor personen die AWBZ-verzekerd worden doordat zij zich in Nederland vestigen, beperkt tot de betreffende intramurale zorg, als zijnde de meest kostbaarste zorgvormen.

Vraag 5

Onderkent u de kans dat mensen die momenteel extramurale zorg ontvangen, zullen proberen opgenomen te worden in een intramurale voorziening, terwijl dit qua zorgbehoefte niet noodzakelijk is? Wat is uw mening hierover?

Antwoord

Ja, met dien verstande dat ik de mogelijkheid daartoe als zeer gering inschat. Zoals onder vraag 1 is aangegeven kunnen slechts de aanspraken van diegenen die op 1 januari 2000 reeds een vergoeding terzake van intramurale zorg ontvangen worden gecontinueerd. De tijd die nog resteert is kort. Voorts zal in het algemeen aan opname in een intramurale instelling een medische indicatie ten grondslag liggen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over vergoeding extramurale zorg via AWBZ '
Lees ook