Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen22.003 vragenformulier 22 maart 2000

Gemaakt: 22-3-2000 tijd: 14:10

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de verwerking van chemisch afval uit Taiwan in Rotterdam. (Ingezonden 22 maart 2000)


1

Heeft het Taiwanese bedrijf Formosa Plastics chemisch afval naar Rotterdam verscheept 1) en wordt het afval op dit moment verwerkt bij AVR? 2)


2

Klopt het dat dit afval eerder naar Cambodja is gestuurd en vervolgens door het bedrijf is teruggenomen wegens beschuldigingen dat een arm land misbruikte om overtollige afvalstoffen te lozen? Zo ja, om welk afval ging het? Wat zijn de hoeveelheden?


3

Zal het giftige afval, dat eerder naar Cambodja is gestuurd, van het Taiwanese bedrijf Formosa Plastics op dit moment bij de AVR worden verwerkt? Zo neen, welke hoeveelheid verwerkt AVR op dit moment en waar is het overige afval gebleven?


4

Welke emissie ontstaan bij de verwerking van dit chemische afval?


5

Blijven bij de verwerking van dit afval ook gevaarlijke reststoffen over? Zo ja, worden dezse reststoffen ook in Nederland opgeslagen en waar?


6

Is het opslaan van reststoffen van buitenlands afval in Nederland in overeenstemming met internationale en nationale wetgeving? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen tegen deze mogelijke opslag? Klopt het dat het verwerken en het opslaan van het afval door de AVR in strijd is met het verdrag van Basel?


7

Is het waar dat Taiwan zelf de mogelijkheden heeft om het desbetreffende afval in eigen land milieuverantwoord te verwerken en dat de verwerking bij AVR dus niet nodig is?


8

Zo ja, bent u van mening dat Rotterdam als wereldhaven een voorbeeldfunctie moet hebben en zich niet moet inlaten met het vervoer van gevaarlijk afval van land naar land?

Rotterdams Dagblad, 4 maart jl.

Algemeen Dagblad, 21 maart jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over verwerking chemisch afval Taiwan in R'dam '
Lees ook