Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2003/872
datum
18-03-2003

onderwerp
Kamervragen over het voortbestaan de Houtwallen in Groningen en het Zuidelijk Westerkwartier
TRC 2003/1900

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op vragen gesteld door de leden Schreijer-Pierik, Atsma en De Haan (allen CDA) over het voortbestaan van de Houtwallen in Groningen en het Zuidelijk Westerkwartier (ingezonden 10 maart 2003).

datum
18-03-2003

kenmerk
DN. 2003/872

bijlage

1
Ja.

2
Ik hecht veel belang aan behoud en verantwoord beheer van het coulissenlandschap van het betreffende gebied.

3
Het is mij bekend dat er thans in de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) technisch-inhoudelijke belemmeringen zijn die subsidiëring van een deel van de houtwallen in het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) in de weg staan. Ik heb hierover al gecorrespondeerd met de gemeente Grootegast als vertegenwoordiger van de begeleidingscommissie Landschapselementen ZWK (zie hierover verder bij mijn antwoord op vraag 4 en 5).
Voor de ligging van de landschapstypen waarin bepaalde landschapspakketten mogelijk zijn, wordt in de SAN verwezen naar de kaart behorende bij de Nota Landschap (Kamerstukken II 1992/93, 22881, nr. 1). Dit is een kaart van Nederland op A-4 formaat, waarop een globale landschapsindeling van Nederland wordt gegeven, waarin kleinschalige lokale/regionale afwijkingen niet zijn opgenomen. De beheersbijdragen voor de SAN-landschapspakketten zijn normbedragen gebaseerd op de landelijk gemiddelde werkelijke kosten van het beheer. Omdat het hierbij om een gemiddelde gaat, kunnen de werkelijke beheerskosten lokaal afwijken van de normkosten. Voor het systeem van normkosten is gekozen om de uitvoeringslasten binnen de perken te houden. Lokaal afwijken van de normkosten zou gepaard gaan met een onverantwoorde toename van de uitvoeringslasten, en dat acht ik ongewenst.

4 en 5
In de tot nu toe gevoerde correspondentie met de gemeente Grootegast heb ik aangegeven dat de technisch-inhoudelijke adviezen van de gemeente Grootegast zullen worden meegenomen bij de evaluatie van Programma Beheer, waarin extra aandacht zal worden gegeven aan de landschapspakketten en waarbij pakketomschrijvingen en vergoedingen worden meegenomen. Naar aanleiding van de evaluatie van Programma Beheer zal onder andere de SAN worden aangepast om geconstateerde knelpunten zoveel mogelijk te ondervangen. Het is mijn streven om de hiervoor benodigde regelingswijziging binnen enkele maanden te publiceren, dus ruim op tijd om te gebruiken bij (het voorbereiden van) aanvragen voor 2004. Ik ga er daarbij van uit dat de technisch-inhoudelijke knelpunten voor ZWK binnen het kader van deze aanpassingen van de SAN kunnen worden weggenomen. Mede in verband daarmee acht ik het niet nodig om de Rbon-regeling voor betrokkenen met een jaar te verlengen. Uit het oogpunt van terugdringen van uitvoeringslasten acht ik het bovendien ongewenst om dat te doen.

6
Het eindrapport van de evaluatie Programma Beheer komt binnen enkele weken beschikbaar en zal spoedig daarna, naar verwachting voor eind april, met een beleidsreactie aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

dr. C.P. Veerman

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Schreijer-Pierik, Atsma en De Haan (allen CDA) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het voortbestaan van de Houtwallen in Groningen en het Zuidelijk Westerkwartier.(Ingezonden 10 maart 2003)

1
Hebt u kennisgenomen van het krantenartikel 1 waarin gemeld wordt dat de instandhouding van het authentieke Groningse houtwallenlandschap mogelijk bedreigd wordt door het aflopen per 1 januari 2004 van de huidige vergoedingsregeling 2 voor het onderhoud aan deze karakteristieke landschapselementen?

2
Vindt u dat de houtsingels, die zo kenmerkend zijn voor het coulisselandschap van Groningen en het Zuidelijk Westerkwartier, zoveel mogelijk in hun huidige verschijningsvorm behouden en eigenlijk nog uitgebreid moeten worden?

3
Is het u bekend dat het huidige, in ruim 20 jaar zorgvuldig opgebouwde, houtsingelbeheer niet goed aansluit op de voorgeschreven pakketten van het Programma Beheer, en dat de Landschapstypenkaart die Laser hanteert voor het beoordelen van subsidieaanvragen niet overeenkomt met de werkelijke situatie in het gebied? Is het waar dat de beheersvergoedingen in het kader van Programma Beheer aanzienlijk lager zullen uitvallen dan de huidige Rbon-vergoedingen? Zijn de vergoedingen voor beheer en onderhoud aan de singels hiermee nog wel voldoende afgestemd op de daadwerkelijke kosten?

4
Welke stappen hebt u genomen, en gaat u nog ondernemen, om de door direct betrokkenen gesignaleerde knelpunten weg te nemen, zodat het beheer in zijn huidige vorm kan worden gecontinueerd?

5
Gaat u nog extra maatregelen nemen om het omzettingsproces van Rbon naar Programma Beheer, voor de ruim 600 overeenkomsten die in het geding zijn, tijdig en soepel te laten verlopen? Zo ja, welke maatregelen? Overweegt u in dit verband nog de mogelijkheid de Rbon-regeling voor betrokkenen met één jaar te verlengen, zodat de mogelijke knelpunten in het Programma Beheer, waarvan evaluatie dit jaar plaatsvindt, weggenomen kunnen worden en een probleemloze overgang naar de nieuwe regeling gewaarborgd kan worden?

6
Wanneer zal de evaluatie Programma Beheer aan de Tweede Kamer aangeboden worden?

1 Dagblad van het Noorden van 28 februari jl.
2 Rbon: Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling. Het reguliere onderhoud wordt momenteel nog gefinancierd uit deze regeling. Eind 2003 loopt Rbon ten einde, en ligt het in de bedoeling het onderhoud van de singels onder te brengen in het Programma Beheer.

up Reageren
Homepage

---

Deel: ' Kamervragen over voortbestaan Houtwallen in Groningen en Zuidelijk W.. '
Lees ook