Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

zorgverzekeraar en huisarts

Mogelijkheden om over te stappen naar andere zorgverzekeraar en huisarts

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2351911

14 februari 2003

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Geen (D66) over de mogelijkheden voor mensen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar en huisarts (2020306040).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mr. A.J. de Geus

Mogelijkheden om over te stappen naar andere zorgverzekeraar en huisarts
1. Mogelijkheden om over te stappen naar andere zorgverzekeraar en huisarts

Antwoorden op de kamervragen van het Kamerlid Van Geen (D66) over de mogelijkheden voor mensen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar en huisarts (2020306040).
---

Vraag 1.

Is het u bekend dat huisartsen hun patiënten in sommige gevallen belemmeren om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar? Zo ja, wat is uw mening hierover?

Antwoord

Het is mij bekend dat huisartsen vaak bezwaren hebben tegen het sluiten van overeen- komsten met verschillende ziekenfondsen. Het zou administratief te belastend zijn om met meerdere of alle ziekenfondsen overeenkomsten aan te gaan. Daarom adviseren huisartsen hun patiënten in sommige gevallen om zich naar een ander ziekenfonds over te laten schrij- ven.

Als gevolg van de invoering van de wet van 20 november 1991, ook wel genoemd de Wet beperking contracteerplicht en invoering maximumtarieven, kunnen ziekenfondsen in het ge- hele land werkzaam zijn. Vrijwel alle ziekenfondsen zijn er toe overgegaan om het gehele land als hun werkgebied aan te merken. Huisartsen kunnen daardoor in hun praktijk te maken krij- gen met patiënten die bij verschillende ziekenfondsen staan ingeschreven. Verzekerden heb- ben de vrijheid om zich bij een ziekenfonds naar keuze in te laten schrijven of over te laten schrijven. Daarbij kan de service en/of de hoogte van de nominale premie een belangrijke rol spelen. De voorkeur van de huisarts voor een bepaald ziekenfonds mag naar mijn mening daarbij geen rol spelen.

Vraag 2.

Bent u ervan op de hoogte dat sommige huisartsen vanwege de administratieve belasting hun patiënten voor de keuze stellen zich of over te laten schrijven naar een zorgverzekeraar waar- mee ze wel een contract hebben afgesloten, of een andere huisarts te zoeken? Hebben huis- artsen hiertoe het recht? Onder welke voorwaarden?

Antwoord

In 2002 heeft het zich een aantal malen voorgedaan dat huisartsen patiënten hebben geadvi- seerd om zich over te laten schrijven naar bepaalde verzekeraars. Met die verzekeraars had de huisarts al een overeenkomst gesloten.
Ziekenfondsverzekerden die weigerden over te stappen werden als `particuliere' patiënten be- schouwd en ontvingen voor huisartsenhulp een rekening als `particuliere' patiënt. De rechter stelde in eerste aanleg de huisartsen in het gelijk; in hoger beroep hield die uitspraak echter geen stand.1
De keuzevrijheid van patiënten is ook hier in het geding. Ik stel mij op het standpunt dat de huisarts van zijn patiënten niet mag verlangen dat zij zich bij een bepaalde verzekeraar (zie- kenfonds) laten inschrijven, wanneer hij niet serieus met de verzekeraar van de patiënt heeft onderhandeld over een contract. Hij kan daarvoor niet bij voorbaat het argument hanteren dat het administratief (te) belastend zou zijn om met verschillende ziekenfondsen overeenkomsten

1 Gerechtshof Amsterdam, 14 november 2002

2

aan te gaan. Door het tekort aan huisartsen, wordt op deze wijze de patiënt ook nog eens on- redelijk onder druk gezet.

Vraag 3.

Denkt u dat het bezoeken van een ander huisarts, in deze tijden van huisartsentekorten, voor deze patiënten een reële optie is? Zo ja, kunnen deze patiënten dan de garantie krijgen dat ze bij een andere huisarts worden geaccepteerd als patiënt? Geldt dit ook voor slechte risico's? Zo neen, is dit dan niet een duidelijke beperking van de vrijheid van een patiënt?

Antwoord

Voor substantiële groep patiënten zal dat geen reële optie zijn. Het zal voor een ziekenfonds- verzekerde in voorkomende gevallen lastig kunnen zijn om een andere huisarts bereid te vin- den hem als patiënt aan te nemen. Misschien vindt hij dan nog wel een huisarts die een over- eenkomst heeft gesloten met zijn ziekenfonds, maar ziet die huisarts zich genoodzaakt door de omvang van zijn praktijk geen nieuwe patiënten meer aan te nemen. Wat betreft de slechte risico's, mij zijn geen gevallen bekend dat huisartsen slechte risico's weigeren. Voor zover de vragensteller mocht menen dat slechte risico's problemen zouden hebben met het vinden van een verzekeraar, dan wijs ik er op dat de ziekenfondsen een ac- ceptatieplicht hebben voor ziekenfondsverzekerden.

Vraag 4.

Is het u bekend dat wisselen van zorgverzekeraars ook moeilijk is voor ouderen en voor mensen met een medisch verleden? Zo ja wat is uw mening hierover en wat gaat u hieraan doen?

Antwoord

Ja. Aangezien het in deze gaat om ziekenfondsverzekerden, speelt dit probleem niet voor de hoofdverzekering (zie antwoord op vraag 3) maar wel bij de acceptatie voor een op die zie- kenfondsverzekering aansluitende aanvullende verzekering. Over de acceptatievoorwaarden die particulieren verzekeraars hanteren - de zogenoemde aanvullende verzekeringen zijn name- lijk particuliere verzekeringen - heb ik geen zeggenschap. Ik weet echter dat er maatschappij- en zijn die geen acceptatievoorwaarden stellen voor de zgn. aanvullende verzekeringen.

Vraag 5.

Hebben ziektekostenverzekeraars het recht om mensen die willen overstappen naar hun ver- zekering te weigeren? Hoe is dit voor mensen die een standaardpakket willen?

Antwoord

Ziekenfondsen hebben niet het recht om mensen die willen overstappen te weigeren. Dat geldt evenzo voor de verzekeraars die een Wtz standaardpakketpolis aanbieden. Wanneer er recht bestaat op een Wtz-standaardpakketpolis kan ook de particuliere verzekeraar de toegang daartoe niet ontzeggen.

3

Vraag 6.

Wat kan een burger doen als een verzekeraar hem ten onrechte niet inschrijft als patiënt?

Antwoord

Wanneer iemand door een ziekenfonds niet als verzekerde wordt ingeschreven kan tegen de afwijzing schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Het ziekenfonds moet de zaak dan opnieuw bekijken en op de bezwaarbrief een nieuwe beslissing nemen. Tegen die beslissing kan de bur- ger een beroepsprocedure starten. Het betreft de bezwaar- en beroepsprocedure zoals gere- geld in de Algemene wet bestuursrecht.
Ingeval het gaat om een weigering voor een Wtz-polis, kan de gegadigde dat geschil voorleg- gen aan de beroepscommissie Wtz. De Beroepscommissie beslist bij wege van bindend advies over het voorgelegde geschil.

Deel: ' Kamervragen over Zorgverzekeraar en huisarts '
Lees ook