Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 juni 2002

Vragen van de leden dijksma en tichelaar (beiden pvda) aan de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen

1. Heeft u kennis genomen van het artikel 'Probleemjongeren laten vmbo mislukken'? (1)

2. Het SCP stelt voor om van het vmbo een gedegen beroepsopleiding te maken en de probleemjongeren elders op te vangen. Deelt u deze mening? Zo, ja waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe beoordeelt u de constatering het imago van het vmbo steeds slechter wordt door de grote toestroom van probleemjongeren? Bent u van mening dat deze situatie verbetering behoeft? Zo ja, kunt u aangeven hoe u deze verbetering wilt realiseren? Zo nee, waarom niet?

4. Welke mogelijkheden ziet u om probleemjongeren op te vangen binnen het vmbo zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, aantrekkelijkheid en de reputatie van het vmbo?

5. In het artikel komt naar voren dat zestig procent van de voortijdig schoolverlaters aangeeft dat hun vertrek iets met de sfeer op de school te maken heeft. Overweegt u naar aanleiding van deze constatering nadere maatregelen te treffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven welke maatregelen u overweegt?

6. Hoe beoordeelt u de constatering dat de helft van de voormalige vbo-scholen nog geen mavo heeft gevonden om mee te fuseren? Overweegt u flankerend beleid? Nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven hoe dit beleid eruit gaat zien?

(1) Trouw, 5 juni 2002

Deel: ' Kamervragen pvda over het vmbo '
Lees ook