Partij van de Arbeid

Vragen van het lid Koenders (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de blokkerende opstelling van de Verenigde Staten inzake de vestiging van een internationaal ontwapeningsinstituut.

1.

Hebt u kennisgenomen van de Amerikaanse afwijzing van het Protocol inzake biologische wapens?

2.

Hoe beoordeelt u deze opstelling, mede in het licht van de vergevorderde internationale afspraken over dit Protocol alsmede over het oprichten van de Organisatie ter bestrijding van Biologische Wapens (OPBW)? Welke stappen bent u van zins hiertegen te ondernemen op bilateraal en multilateraal niveau, in ogenschouw nemende de pogingen die u reeds ondernomen heeft?

3.

Bent u niet van mening dat getracht moet worden middels diplomatieke druk een krachtig signaal af te geven met betrekking tot het unilateralisme van de zijde van de VS, mede gezien de recent ontwikkelingen rond het Klimaatprotocol van Kyoto en het ABM-verdrag?

Deel: ' Kamervragen PvdA over ontwapeningsinstituut '
Lees ook