Partij van de Arbeid

Den Haag, 3 juni 2002

VRAGEN VAN HET LID DIJKSMA (PVDA) AAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

1. Heeft u kennis genomen van het artikel "Bedrijfsleven investeert in bèta-onderwijs"? (1)

2. Hoe beoordeelt u de in het artikel beschreven situatie?

3. Hoe beoordeelt bijvoorbeeld het feit dat slechts twee van de circa zeven concerns, die vanaf september van dit jaar vijftig middelbare scholen gaan adopteren, (nog) bekend zijn? Bent u van mening dat deze situatie in overeenstemming is met het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring?

4. In het artikel geeft de woordvoerder van Philips aan dat scholen door de concerns worden "bijgestaan" in het ontwikkelen van specifiek lesmateriaal. Acht u dit wenselijk? Bent u van mening dat dit strijdig het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring?

5. Deelt u de in het artikel verwoorde vrees dat commerciële belangen de inhoud van het onderwijsprogramma zullen beïnvloeden?

6. Overweegt u naar aanleiding van de in het artikel beschreven voornemens nadere maatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven welke maatregelen u overweegt?

(1) Het Financieele Dagblad, 3 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen pvda over sponsoring in het onderwijs '
Lees ook