Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen20.003 vragenformulier 20 maart 2000

Gemaakt: 20-3-2000 tijd: 14:34

Vragen van het lid Poppe (SP) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de huurprijs van monumenten. (Ingezonden 20 maart 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van artikel «Actie tegen maximale huurprijs monumenten»? 1)


2

Is de interpretatie die de Huurcommissie Amsterdam geeft aan artikel
8a van het Besluit Huurprijzen Woonruimte conform de letter en de intenties van de wet? Zo ja, acht u een verhoging van de maximale huurprijs met een factor drie (voorbeeld Woonbond) ten gevolge van de aanwijzing tot rijksmonument acceptabel? Zo neen, bent u bereid de huurcommissie te instrueren over een juiste interpretatie?

3

Veranderd er bij de fundamentele herziening van de huurwetgeving 2) iets aan de positie van huurders van rijksmonumenten?


4

Zo neen, deelt u de mening dat uiterlijk bij de fundamentele herziening ook het probleem van de huren van rijksmonumenten dient te worden opgelost, zodat deze woningen ook in de toekomst toegankelijk blijven voor de huurders met een benedenmodaal inkomen?

Woonbondig, maart 2000, pag. 6

Wetsvoorstellen 26089 Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en 26090 (Integratie Huurprijzenwet woonruimte en Wet op de huurcommissies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte).

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen SP aan Vrom over huurpijs monumenten '
Lees ook